Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

Sjukförsäkring

Remissvar

2019-09-23

TCO instämmer i värdet och behovet av en rättvis, enhetlig och likformig tillämpning av socialförsäkringen och har därför förståelse för utredningens förslag om att det allmänna ombudet för socialförsäkringen bör förstärkas.

TCO vill dock betona att det är av största vikt att de processuella negativa effekterna som förslagen kan komma att innebära för den enskilda parten begränsas ytterligare.

TCO avstyrker med bestämdhet utredningens förslag om att förkorta tiden för att överklaga myndighetsbeslut från två månader till tre veckor. 

TCO delar utredningens bedömning att tiden för att angripa ett beslut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten som ska omprövas bör fortsatt vara två månader.  TCO har i huvudsak inget att anföra mot utredningens förslag i de delar som rör ett mer välfungerande och ändamålsenligt återkravsförfarande och verkställighet av återkrav.

TCO:s specifika kommentarer på betänkandets olika delar kan du läsa i remissvaret.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois

Bild på Lise Donovan

Jurist (tjänstledig)

Lise Donovan