TCO:s remissvar på betänkandet Ett trygghetssystem för alla – Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst

Sjukförsäkring

Remissvar

2023-12-21

TCO har länge efterfrågat ett tydligare regelverk kring beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är bättre anpassad till dagens arbetsliv där många tjänstemän har flera kortare anställningar, verkar som egenföretagare eller går mellan att vara egenföretagare och att vara anställd. I sitt remissvar ställer sig TCO i princip positiv till ett historiskt SGI som stärker sambandet mellan inbetalade avgifter (i form av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter) och ersättningen sjukförsäkringen och andra socialförsäkringar där ersättningen baseras på SGI.

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) har givits tillfälle att yttra sig över betänkandet Ett trygghetssystem för alla – Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SOU 2023:30) från Utredningen om ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst.

Allmänna kommentarer

TCO har länge efterfrågat ett tydligare regelverk kring beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är bättre anpassad till dagens arbetsliv där många tjänstemän har flera kortare anställningar, verkar som egenföretagare eller går mellan att vara egenföretagare och att vara anställd (s.k. kombinatörer). Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslog i betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) en modell för beräkning av ett historiskt SGI som baseras på de försäkrades avgiftspliktiga inkomster under en viss ramtid. I sitt remissvar ställde sig TCO i princip positiv till ett historiskt SGI som stärker sambandet mellan inbetalade avgifter (i form av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter) och ersättningen sjukförsäkringen och andra socialförsäkringar där ersättningen baseras på SGI.

Utredningen en bra utgångspunkt...

Som utredningen påpekar innebär föreslagen genomgripande förändringar av regelverket för SGI och kan betraktas som en stor strukturreform (s. 15). TCO ställer sig positiv till principerna bakom utredningens förslag att de försäkrades SGI ska kunna fastställas till det högsta av historiska respektive aktuella inkomster, för anställda såväl som för företagare. Utredningens förslag utgör ett första försök att formulera ett sammanhängande regelverk för historiskt SGI. TCO bedömer att utredningens förslag utgör en fruktbar utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att formulera ett sammanhängande regelverk för fastställande av SGI utifrån de riktlinjer som pekades ut i utredningens direktiv.

...men ett fortsatt arbete behövs

Även om TCO ser positivt på utredningens principiella utgångspunkter bedömer TCO att betänkandet i sin nuvarandeform inte är lämplig som grund för en framtida lagstiftning med en sådan genomgripande betydelse för de allmänna trygghetssystemen. Som närmare redogörs för i detta remissvar kvarstår flertalet oklarheter kring utredningens förslag. Det föreslagna regelverket framstår också som mycket tekniskt komplicerat. TCO förordar därför att en eller flera utredningar tillsätts för att fortsätta arbetet med att formulera ett sammanhängande regelverk för bestämmande av sjukpenninggrundande inkomst med utgångspunkt från förslagen i föreliggande betänkande. Det kan handla om förtydliganden av befintliga förslag utifrån inkomna remissvar, eller förenklingar för att få ett mer lättöverskådligt system. Berörda aktörer bör genom referens- och expertgrupper ges möjlighet att följa dessa utredningars arbete för en allsidig behandling.

Läs hela TCO:s remissvar på länken nedan.

Ett Trygghetssystem För Alla S2023 02066 TCO

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois