Höj den allmänna pensionen – Så kan pensionssystemet stärkas

Pension

Rapport

2022-11-21

Pensionssystemet är i huvudsak bra utformat. Men livets längd ökar mer än arbetslivet just nu och jämfört med gamla prognoser. Därför blir den allmänna pensionen inte tillräckligt hög. Det här är skälet till att TCO vill höja avsättningen till pensionssystemet vid sidan av reformer för att fler ska orka och vilja arbeta längre. TCO presenterar här förslag på hur pensionen kan stärkas och samtidigt värna grundtankarna i pensionsöverenskommelsen och det nuvarande pensionssystemet.

  • Pensionsrätten och avgiften till den inkomstrelaterade allmänna pensionen behöver höjas från dagens 17,21 procent till att motsvara 18,5 procent av hela inkomsten upp till systemets tak (7,5 inkomstbasbelopp).
  • Avgiftshöjningen leder till ett överskott och ett höjt balanstal i pensionssystemet. Det överskott som genereras av avgiftshöjningen delas ut i sin helhet till pensionssparare och pensionärer.
  • Överskott och höjt balanstal kan också uppstå i pensionssystemet genom exempelvis befolkningstillväxt och kohorteffekter, som medför högre intäkter än skulder och genom att AP-fondernas avkastning överstiger inkomstutvecklingen. Detta är alltså överskott som uppstår genom andra mekanismer än genom de föreslagna höjda avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet. Även dessa överskott bör delas ut till pensionssparare och pensionärer, genom att pensionsbehållning och utgående pension räknas upp motsvarande utdelningen.

Det allmänna pensionssystemet får allt svårare att infria förväntningarna om ett utfall som motsvarar minst 60 procent av slutlönen. Den långsiktiga trenden med fallande allmänna pensioner beror i huvudsak på att vi lever allt längre. Men med ökande förväntad livslängd riskerar kompensationsgraden att sjunka.

Att kompensera för fallande pensioner med ett längre arbetsliv räcker en bit – men inte hela vägen. Om även kommande generationer ska få en pensionsnivå i det allmänna pensionssystemet, som motsvarar minst 60 procent av slutlönen, krävs en kombination av längre arbetsliv och högre avgifter till pensionssystemet.

Vårt pensionssystem bygger på de inbetalningar som skett under arbetslivet. Alla ska kunna leva på sin pension. För att nå dit måste avgiften till den allmänna pensionen höjas. Pensionssystemet bör även kompletteras med en "gas", så att de som bär risken vid underskott även får ta del av överskott. Det skulle innebära ett tillskott för alla pensionssparare och pensionärer, men även öka transparensen och symmetrin i pensionssystemet genom att samma kollektiv som får bära risken vid underskott får ta del av överskottet när ett sådant finns.

En förstärkning av pensionssystemet innebär också att de utgående pensionerna höjs. I och med detta kommer utgående inkomstpension, pensionsbehållning och tillkommande pensionsrätter att ligga på nivå cirka 7 procent högre än före avgiftshöjningen.

Med en avgiftshöjning och överskottshantering stärks dagens pensioner, och grunden för pensionssystemet behålls intakt. Det skulle därmed bidra till att systemet upplevs som konsekvent och förutsägbart, och att grundtanken att intjänande under hela livet ska ligga till grund för den framtida pensionen kvarstår.

Läs rapporten här.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana