Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

EU, Partsmodellen

Remissvar

2019-09-23

2018 års utstationeringsutredning har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets ändringsdirektiv ska genomföras i svensk rätt och så långt som möjligt i detta arbete uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras.

Utgångspunkten för utredningens överväganden och förslag har varit den svenska arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet har genomförts i Sverige.   

Sammanfattning

  • Utredningens förslag synes även omfatta arbetstagare som är utstationerade från tredje land. TCO saknar en konsekvensanalys i denna del.
  • TCO instämmer inte i utredningens bedömning av hur en förlängning av tidsgränsen ska gå till.
  • TCO instämmer inte i utredningens bedömning att justeringarna i utstationeringslagen inte har någon påverkan på upphandlingslagstiftningen.

 

Läs hela remissvaret här.