Kompetentsinsatser vid korttidsarbete

Arbetsrätt

Remissvar

2020-07-02

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över ett utkast till lagrådsremiss Kompetensinsatser vid korttidsarbete samt ett förslag till Förordning om kompetensinsatser vid korttidsarbete. Förslaget i lagrådsremissen bygger i stora delar på betänkandet Stöd för validering och kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10) på vilket TCO avgav remissvar den 30 april 2019.

Regeringens förslag innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden ska få ersättning för kostnader för sådana insatser. 

I remissvaret har TCO  särskilt betonat att det är viktigt att möjligheten att få ersättningen för kompetensutvecklingsinsatser i samband med korttidsarbete inte får minska arbetsgivarnas incitament att genomföra och bekosta löpande kompetensutvecklingsinsatser. 

Under våren 2020 har ett stort antal kollektivavtal om korttidsarbete ingåtts.
Dessa kommer, enligt regelverket för stöd till korttidsarbete, att löpa ut i slutet av 2020 och kan bara förlängas i 3 månader. Därefter inträder en karensperiod om 24 månader. Detta innebär att de allra flesta som idag är föremål för korttidsarbete inte kommer att kunna få något stöd för kompetensinsatser. Stödet kommer därmed sannolikt inte att få någon större betydelse vid hanteringen av den av Covid-19-pandemin skapade krisen.

TCO vill därför se ett tidigare ikraftträdande samt en möjlighet att få stöd även för insatser som genomförts innan ikraftträdandet.

Läs hela remissvaret här.