En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Arbetsrätt, Demokrati

Remissvar

2022-05-18

TCO:s yttrande över betänkandet "En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner" (SOU 2022:2).

Hot, våld och trakasserier utgör sådan otillåten påverkan som riskerar att medföra att tjänstemän inte fullt ut utför sitt arbete och inte tillämpar den demokratiskt beslutade lagstiftningen och att viktiga rättsprinciper åsidosätts. Det kan även ta sig uttryck som att undvika att ta befattning med vissa typer av ärenden, så kallad självcensur. Det riskerar också att medföra att allmänhetens tilltro till det allmännas olika institutioner minskar.

TCO anser att hot och våld mot anställda inte enbart ska betraktas som ett arbetsmiljöproblem eller ett organisatoriskt problem utan också som ett demokratiproblem.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg