Rapport: Hur mår skyddsombuden

Arbetsmiljö

Rapport

2021-11-26

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika medlemsförbund. Med cirka 33 procents svarsfrekvens innebär det svar från över tiotusen skyddsombud.

  1. Stress och arbetsbelastning är den överlägset viktigaste arbetsmiljöfrågan enligt skyddsombuden. 
  2. Många arbetsplatser saknar systematiskt arbete med OSA. Det är bara drygt hälften som uppger att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behandlas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
  3. Både skyddsombud och arbetsgivare saknar tid för arbetsmiljöarbetet, trots att man som skyddsombud har rätt till att ta den tid som krävs i anspråk. 

En sund arbetsmiljö uppstår inte av en slump. Den bygger på att man pratar arbetsmiljö på arbetsplatsen, och jobbar systematiskt och förebyggande. Systematiskt arbetsmiljöarbete, som varje arbetsgivare enligt lagen måste bedriva, betyder att arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten.

Skyddsombuden bidrar med livsviktiga insikter och insatser. Inte minst under pandemin har det varit tydligt. TCO tillsammans med förbunden vill ta reda på vad som kan underlätta och göra det än mer attraktivt att ta på sig uppdraget som skyddsombud. Därför vill vi med denna studie undersöka vilka förutsättningar skyddsombuden har för att genomföra sina uppdrag, och samla kunskap om hur skyddsombuden ute på våra arbetsplatser har det.

Läs rapporten Hur mår skyddsombuden? 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg