Allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

Arbetsmiljö

Remissvar

2021-12-17

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över Arbetsmiljöverkets remiss om ändringar i verkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker och inkommer härmed med följande yttrande. TCO avstyrker förslaget.

Arbetsmiljöverkets förslag innebär att utbildningskravet för diisocynater tas bort från föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Borttagningen föreslås för att undvika dubbelreglering eftersom frågan redan regleras i Reachförordningen. I och med det stryks även sanktionsavgiften som kan bli aktuell om utbildningsintyg saknas. För att förtydliga att kraven finns kvar, fast i en annan lagstiftning, föreslås att ett allmänt råd införs som anger det.

TCO bedömer med utgångspunkt i diisocyanaternas hälsovådlighet, som kräver hög grad av medvetenhet vid hantering, och att ingen nedprioritering av kravet görs att det är olämpligt och missvisande att flytta skrivning om utbildningskrav från paragraftext till rekommendationstext. Förslaget blir nästan vilseledande och riskerar generera missförstånd, och göra det svårare för arbetsgivare, skyddsombud och berörda anställda att få en översikt över utbildningskraven för just diisocyanater. Tydligheten och tillämpningen påverkas negativt för de berörda samt minskar deras möjligheter att veta vad som gäller och göra rätt. Att sanktionsavgiftsmöjligheten tas bort är också negativt. Föreslagen ändring kan leda till en sänkt skyddsnivå på arbetsplatserna.

TCO hänvisar till resonemangen i konsekvensutredningen om att ett alternativt tillvägagångssätt är möjligt: ” Ett alternativ till förslaget, är att behålla kravet i 37 e § kemiska arbetsmiljörisker och föra in ett allmänt råd som beskriver att det även finns krav på utbildningen i bilaga XVII till Reach-förordningen. De krav vi har på allergiframkallande ämnen i 37 a-g §§ kemiska arbetsmiljörisker är som ett helhetspaket, där vi ställer krav på flera saker när det 2(2) gäller bland annat diisocynater. Om diisocynater stryks från utbildningskravet kan det uppfattas som att den delen inte gäller längre, även om utbildning krävs enligt en annan lagstiftning.” 

TCO stöder det alternativa förslaget i konsekvensutredningen.

TCO instämmer i att överflödiga dubbelregleringar kan tas bort, men inte i de fall som riskerar otydlighet och ohälsa.

TCO anser att detta är ett sådant fall där en sådan risk föreligger.

Om paragraftexten trots resonemanget ovan måste tas bort för att undvika ”dubbelreglering”, behövs en hänvisning som är tydlig och synlig och inte så undanskymd som i det remitterade förslaget, vilket är sist i paragrafens allmänna råd

 

Läs hela remissvaret här.