Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

Arbetsmarknad, EU

Remissvar

2021-03-31

Europeiska arbetsmyndigheten är en del i att få den inre marknaden, och inte minst den fria rörligheten för arbetstagare, att fungera bättre. TCO ser därför positivt på att regeringen ser över vilka anpassningar av lagstiftningen som kan behövas med anledning av ELA-förordningen.

TCO anser dock att det är av yttersta vikt att en fortsatt kontinuerlig dialog förs med arbetsmarknadens parter då de som en del av den svenska arbetsmarknadsmodellen både kan ha synpunkter på ELA och påverkas av hur ELA agerar.

TCO instämmer i bedömningen att det behövs en kompletterande svensk lagstiftning i form av en förordning till ELA-förordningen som fastslår vilket eller vilka organ som har behörighet att företräda staten i förhållande till ELA. 

Läs hela remissvaret här.