Ska Sverige vara ett föregångsland, måste regeringen driva på EU:s klimatmål

Omställning

Blogg

2024-05-03

Under våren har EU-kommissionen inlett en dialog kring unionens klimatmål för 2040. Förslaget som ligger på bordet innebär en nettominskning av EU:s utsläpp med 90 procent till 2040 jämfört med 1990. Sveriges regering borde ställa sig bakom denna målnivå, och uttala stöd för rekommendationen från EU:s rådgivande klimatforskningsråd.

Det är positivt att EU har som ambition att behålla den globala ledartröjan i klimatomställningen. Att vi klarar den är helt avgörande för Europas konkurrenskraft, för jobben och vår framtida välfärd. För att omställningen ska ske rättvist måste de fackliga perspektiven finnas med i den klimatpolitik som formas så väl nationellt som på EU-nivå och i internationella förhandlingar.

Utsläppen måste minska snabbt och i närtid, vi har inte tid att vänta. Nu måste kommissionen se till att målet för 2040 spikas och att ett konkret åtgärdspaket tas fram. Kommissionen pekar på att det föreslagna målet till 2040 endast kommer nås med en full implementering av 2030-ramverket, där planen Fit for 55 ingår.

Klimatutmaningarna är gränsöverskridande till sin karaktär. Som global aktör spelar EU en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna. En ambitiös europeisk klimatpolitik ökar också möjligheterna att påverka andra stora utsläppare att ställa om och därmed bidrar till att höja den globala ambitionsnivån.

EU-valet får inte påverka ambitionerna inom klimatpolitiken

Vi står inför ett EU-val. Oavsett hur majoriteten i parlamentet formeras måste EU:s klimatpolitik vara fortsatt ambitiös och i linje med Parisavtalet. En förändrad majoritet i EU-parlamentet får inte leda till att stödet för en kraftfull europeisk klimatpolitik minskar.

Den svenska regeringen borde redan före EU-valet bör göra som flera andra europeiska länder gjort, och uttala stöd för en målnivå i enlighet med rekommendationen från EU:s rådgivande klimatforskningsråd. Detta innebär en målnivå mellan 90 och 95 procent, det vill säga potentiellt högre en kommissionens föreslagna nivå. Då regeringen har uttalat att målet ”behöver vara baserat på bästa tillgängliga vetenskap och vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål” borde de även kunna ställa sig bakom ett mål om 90–95 procents nettominskning.

Sverige ska vara ett föregångsland

EU-länderna har kommit olika långt i klimatomställningen och har olika förutsättningar och beting när det gäller att uppnå EU:s klimatmål. Sverige är långt fram i utvecklingen i förhållande till många andra EU-länder, men det är ingen anledning att dra ned på takten. Osäkerheten kring vad som händer på den europeiska nivån är ett av skälen till att Sverige bör hålla fast vid de nationella målen – samtidigt som vi anpassar oss till den europeiska lagstiftningen.

Att ta ansvar för våra egna utsläpp är rimligt utifrån ett rättviseperspektiv men det skapar också förutsättningar för att gröna investeringar sker i Sverige. Vi kan vara ett föregångsland där vi konkurrerar med goda villkor och banar vägen för gröna investeringar. För att lyckas måste samhället ta ett helhetsgrepp om den gröna omställningen, där miljömässig och social hållbarhet går hand i hand.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström