Regeringens klimatpolitik är otillräcklig

Omställning

Blogg

2024-03-27

Sverige måste ta ledartröjan för klimatet och för nya jobb. Klimatpolitiska rådet visar tydlig att vi måste göra mer. Vi behöver ett politiskt ledarskap som visar att Sverige kan ställa om, ett ledarskap som står upp för klimatmålen och kan visa konkreta åtgärder för hur vi kan nå dit.

I förra veckan kom Klimatpolitiska rådets rapport för 2024. Därtill, lite i skymundan, presenterade regeringen flera intressanta dokument på klimatområdet, bland annat en energipolitisk proposition och en strategi för klimatanpassning. Rådets rapport gav en dyster bild av regeringens klimatpolitik som vag, otillräcklig och för smal, en bild som tyvärr bekräftades av ovan nämnda politiska dokument. 

Klimatpolitiska rådet består av forskare och experter inom klimatområdet. Deras uppdrag består i att granska om den förda politiken tar oss mot Sveriges klimatmål. Rådet är tillsatt inom ramen för det klimatpolitiska ramverk som 7 av 8 partier i Sveriges riksdag var med och beslutade om. Det är alltså en tung samling experter som nu, med utgångspunkt ifrån forskning, ger regeringen en svidande kritik av den förda klimatpolitiken. Det tål att understrykas eftersom flera politiska företrädare, så som statsministern och klimat- och miljöministern, har valt att förminska kritiken till åsikter framförda av särintressen. Det är en farlig väg att slå in på, att avfärda kritik på det sättet i stället för att lyssna in.

Sammantaget ger detta tyvärr bilden av en regering som inte tar klimatfrågorna på tillräckligt stort allvar, ofta med hänvisning till att svenska folket inte vill ha en skarp klimatpolitik. Men det är inte sant. Svenska folket är tydligt. Att klara klimatet är nödvändigt. 7 av 10 tjänstemän är oroliga över klimatförändringarna och lika många tycker att det är viktigt att Sverige går före andra länder när det gäller klimatomställningen. 

Vad säger då Klimatpolitiska rådet? Sammanfattningsvis leder regeringens klimatpolitik “in på en onödigt riskfylld väg för Sveriges klimatomställning nettoutsläpp senast 2045”. Rådet skriver bland annat att den förda politiken ökar utsläppen och att det saknas åtgärder för att nå klimatmålen, i stället hänvisas till utredningar och analyser. Regeringens påstående om att handlingsplanen leder hela vägen till nettonoll “brister i saklighet” enligt rådet.

Den energipolitisk inriktningsproposition hade som väntat stort fokus på kärnkraft. När det gäller övriga fossilfria energislag, såsom vindkraft, så var skrivningarna otydliga. TCO hade hoppats på en större tydlighet när det gäller att ta vidare vindkraftsutredningens förslag för att snabba på utbyggnaden. Inte heller finns något konkret kring exempelvis energieffektivisering. Men viktigast av allt är nu att skapa en bred politisk enighet kring energipolitiken.

För att klara omställningen behövs stabila och långsiktiga förutsättningar för industrins och transportsektorns elektrifiering. Majoritetsförhållanden kan ändras vart fjärde år, men energimixens utformning ska gälla betydligt längre än så.

Även en nationell strategi för klimatanpassning har kommit från regeringen.  Den innehöll få nyheter och inga nya pengar aviseras. Det skarpaste förslaget är – igen – en utredning om ansvars- och finansieringsmodeller som ska presenteras i april 2025.  Det var en besvikelse, inte minst för kommunerna som har efterfrågat mer finansiering och tydligare spelregler nu.  

TCO saknar också konkreta åtgärder för att möta de arbetsmiljöutmaningar som kommer av ett förändrat klimat, något som vi skrev om i Altinget tidigare i år.  Mycket fokus hittills har legat på samhällsplanering och infrastruktur. Effekterna på människors hälsa och arbetsmiljö har inte diskuterats lika mycket, vilket TCO beklagar.  

I en undersökning från Novus har TCO frågat tjänstemännen om och hur de påverkas av klimatförändringarna i sin yrkesutövning. Redan idag påverkas nästan var tredje tjänsteman av klimatförändringarna. Detta är tydliga signaler som måste tas på allvar. Vi hoppas att regeringen tar till sig detta och återkommer med konkreta åtgärder framöver.  

Att ställa om, minska utsläppen, nå klimatmålen och återta den svenska ledartröjan i klimatomställningen är akuta frågor som kräver vår direkta uppmärksamhet. Politiker måste ha den insikten och fatta de beslut som krävs för att klimatmålen ska nås och utsläppen minska.

Så kom igen nu regeringen, ta ert ansvar! Och i arbetet - glöm inte dra nytta av den kompetens och engagemang som finns i företag, organisationer, kommuner, regioner och i facken. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström