Facken och demokratin - en gemensam historia

Demokrati

Blogg

2022-11-25

Idag lämnar TCO in ett remissyttrande till Kulturdepartementet om betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. I sig är det givetvis inget ovanligt, vi besvarar remisser varje vecka. Men för mig som företrädare för en facklig organisation slår det an något särskilt redan i Peter Örns förord, där han uttrycker en känsla av tacksamhet över uppdraget att få bidra till en stärkt demokrati i Sverige. Bland mina första uppdrag som TCO-ordförande var att som första fackliga organisation skriva under just deklarationen för en stark demokrati.

Liksom kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati har vi inom TCO ett uppdrag att bidra till att fördjupa och stärka den svenska demokratin. Det gäller i synnerhet frågor som att förbättra myndighetsutövande tjänstemäns ställning, motverka hat, hot, trakasserier och våld mot människor i sina yrkesroller, utveckla beredningsprocessen för beslut i den offentliga förvaltningen, förstärka yttrandefriheten och offentlighetsprincipen, stärka skyddet för public service, samt värna föreningsfriheten och den fackliga konflikträtten. I flera av dessa frågor har vi under året drivit på för att fortsätta värna det öppna samhället.

Fackförbunden som demokratiskola

I värnandet av den svenska demokratin spelar fackförbunden en central roll. I många länder skedde framväxten av en stark fackföreningsrörelse parallellt med framväxandet av den politiska demokratin. Ofta var det samma rörelser och företrädare som drev krav på rösträtt och på rätten till facklig organisering och bättre arbetsvillkor. Sedan dess finns det en lång tradition av att fackförbund fungerar som en ”demokratiskola” där engagerade medlemmar lär sig om demokrati genom att själva praktisera demokratiska arbetssätt inom fackföreningen och i det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Fackförbunden stärker demokratin genom att de skapar kanaler för debatt, konflikthantering, representation och engagemang. Vår utgångspunkt är att fria demokratiska fackföreningar är, och har även historiskt varit, centrala för demokratiska stater, både under demokratins framväxt och för dess värnande.

De svenska fackföreningarnas verksamhet bygger på alla människors lika värde och rättigheter och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Det innebär att kvinnor och män, oberoende av bland annat etniskt ursprung och sexuell läggning ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom samhällets alla områden. Solidaritet och icke-diskriminering är grunden för det fackliga arbetet och något som ska värnas såväl i samhället som i de fackliga organisationerna.

Ett allt hårdare tonläge

De senaste åren har det skett en oroväckande förändring av det politiska klimatet där ifrågasättande av demokratin, de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde har blivit mer öppet och synligt. Individer, organisationer och partier uttrycker åsikter eller lägger politiska förslag där utgångspunkten är en annan än alla människors lika värde och den liberala demokratins institutioner – press- och yttrandefrihet, domstolsväsendets oberoende – är i allt fler länder, även demokratier, satta under hård press. En annan oroande förändring i det politiska klimatet är att tonläget har höjts mellan politiska meningsmotståndare vilket även drabbar de som arbetar i demokratins tjänst, framför allt i den offentliga sektorn men även i den privata, något som gäller inte minst för journalister.

Av en undersökning vi genomförde i våras framgår att nio av tio TCO-förbundsmedlemmar anser att hot, våld och trakasserier som riktas mot tjänstemän är ett hot mot demokratin. Det resultatet stämmer väl överens med andra undersökningar som omfattar förvärvsarbetande i stort.

En sådan utveckling kan vi inte acceptera. Och som fackliga organisationer har vi en viktig roll att spela. Jag, och TCO, kommer alltid att på olika sätt aktivt delta i arbetet för att värna och vidareutveckla vår gemensamma demokrati.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström