Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

TCO

Remissvar

2021-05-26

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och inkommer härmed med följande yttrande.

Vid en eventuellt fortsatt allvarlig spridning av covid-19 efter utgången av juni 2021 vill regeringen även i fortsättningen ha en beredskap för en möjlighet till stöd vid korttidsarbete. En sådan beredskap förutsätter att det finns ett remitterat förslag med en sådan möjlighet. I den remitterade promemorian föreslås därför att möjligheten till stöd vid korttidsarbete enligt den tillfälliga lagen förlängs med ytterligare tre månader, denna gång till och med den 30 september 2021.

TCO tillstyrker förslaget om en möjlig förlängning med kommentaren att den föreslagna, och tillfälliga, förändringen av jämförelsemånaden utgör ett avsteg från en grundläggande komponent i systemet som bara kan accepteras med hänsyn till de extraordinära omständigheter som fortfarande gäller i delar av ekonomin i kombination med den mycket långa tid som passerat sedan den ursprungliga jämförelsemånaden bestämdes.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist (tjänstledig)

Lise Donovan