TCO:s remissvar på promemorian Karenstak och högriskskydd

Sjukförsäkring

Remissvar

2024-05-03

TCO menar att frågan om karensavdrag och självrisk måste ses i ett bredare sammanhang tillsammans med regelverk kring högriskskydd och regelverk kring kontrollåtgärder i form av exempelvis krav på läkarintyg. TCO tillstyrker delar av förslagen i promemorian och avstyrker andra.

TCO tillstyrker arbetsgruppens förslag i de delar som rör utökat skydd från det föreslagna karenstaket och det föreslagna högriskskyddet. 

När det gäller arbetsgruppens förslag på ändrad administration av högriskskyddet avstyrker TCO detta. Många tjänstemän har en inkomst över inkomsttaket i sjukpenningen, och för dessa innebär arbetsgruppens förslag på ändrad administration betydligt lägre ersättning i början av sjukperioden. 

TCO tillstyrker arbetsgruppens förslag vad gäller behov av informationsinsatser om karenstak och högriskskydd och regelbunden uppföljning av högriskskyddet, och anser att såväl förbättrade uppföljningsmöjligheter som separat översyn för vissa grupper av arbetstagare är angelägna

Läs hela remissvaret

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois