Rör inte sjukförsäkringen

Sjukförsäkring

Debattartikel

2024-05-08

Regeringens utredning om sjukförsäkringen är ofullständig och onyanserad. Att gå tillbaka till den tidigare sjukförsäkringen som inte fungerade är fel väg, skriver TCO.

TCO organiserar 1,2 miljoner tjänstemän på hela arbetsmarknaden i samhällsbärande funktioner. Vårt besked till regeringen är tydligt:

Rör inte de reformer som genomfördes under 2021 och 2022 och som Utredningen om sjukförsäkringen i förändring nu föreslår ska dras tillbaka!

Vi ser tre stora brister i utredningen. Brister som vi påtalat under arbetets gång men utan att få gehör för.

Men låt oss ta det från början. Sjukförsäkringen innan 2021/22 fungerade inte. Vid dag 180 förlorade många sin sjukpenning och tvingades avbryta sin rehabilitering, trots att de var på väg tillbaka med stöd från arbetsgivare och läkare. Många hänvisades till fiktiva arbeten som inte fanns på arbetsmarknaden, vilket gjorde det svårt att ställa om och gå vidare. Försäkringskassans beslut var svåra att förstå och förtroendet sjönk. Att gå tillbaka till något som inte fungerade är fel väg.

Vi har följt utvärderingen och identifierat tre stora brister som gör den både ofullständig och onyanserad.

  1. Viktiga brytningar saknas. Diagnoser är olika vanliga bland olika grupper. Tjänstemän drabbas exempelvis oftare än andra av psykisk ohälsa, så som utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Då alla omfattas av samma regler är det rimligt att utvärdera hur reglerna vid dag 180 och 365 påverkar olika yrkesgrupper med olika diagnoser genom brytningar på olika grupper försäkrade. Enligt utredningen finns det statistiska hinder för detta, trots att brytningar görs på yrkesgrupp när det gäller äldreregler. Vi efterfrågar kvalitativa studier för att få en rättvisande och mer nyanserad bild av regelverkets effekter.
  2. Pandemin. Utvärderingen har baserats på år då pandemin rådde. Försäkringskassan har utvärderat effekter av covid-19 på sjukförsäkringen. I intervjuer anger försäkringsutredare att pandemin påverkat möjligheterna till vård och arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket sannolikt även påverkade sjukskrivnas möjligheter att gå tillbaka till sitt tidigare jobb. Att utredningen inte mer följt upp hur pandemin påverkat möjligheterna till rehabilitering och vård gör utvärderingen ofullständig.
  3. Tidsperioden. Det tar tid för Försäkringskassan att utveckla verktyg och praxis för att hantera nya regelverk och innan reformer är fullt ut implementerade. Utredningen noterar själv att tidsperioden är för kort för en del av de reformer som utvärderas. Vi menar att detta gäller helheten. Att dra så långtgående slutsatser som att reformerna ska dras tillbaka baserat på den korta utvärderingsperioden är inte seriöst och gör utvärderingen ofullständig.

Alla kan bli sjuka och då måste det finnas en sjukförsäkring som är rättssäker och till vilken tilliten är stark. Får människor tid för återhämtning och en fungerande rehabilitering kan fler gå tillbaka till sitt arbete och ta tillvara sin kompetens och erfarenhet.

Därför borde regeringen istället för att dra tillbaka reformer fokusera på att stärka förutsättningarna för hälso- och sjukvården att ge kvalitativ vård och vara en aktiv part i sjukskrivningsprocessen och arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda arbetsplatsnära rehabilitering. Det vet vi är effektiva åtgärder som hjälper människor tillbaka till arbete och som kan leda till en mer effektiv sjukförsäkring som har högt förtroende och som tar tillvara kompetens och erfarenhet.

Therese Svanström, ordförande TCO

Läs artikeln i Arbetsvärlden.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström