Gå inte tillbaka till en sjukförsäkring som fungerade dåligt – gå framåt för en bättre

Sjukförsäkring

Blogg

2024-04-08

Utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering presenterade i tisdags sitt betänkande, där det föreslås att de reformer som genomförts i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 dras tillbaka. Men utvärderingen utgår från en exceptionell, och i många fall även för kort, period. TCO var drivande för reformerna på grund av de brister som tjänstemännen mötte i den dåvarande sjukförsäkringen. Och det vore helt fel att gå tillbaka till en sjukförsäkring som fungerade dåligt, istället för att gå framåt för en bättre.

Utredningen presenterade i veckan sitt betänkande En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26). Även om utredningen finner att för vissa grupper försäkrade kan reformerna lett till ökade möjligheter att återgå till tidigare arbete och ökat begripligheten och tydligheten i Försäkringskassans beslut, är effekterna på genomsnittet av de sjukskrivna att sjukfrånvaron blivit längre och färre återgår till tidigare arbete. Utredningen föreslår därför att de reformer som genomförts i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 dras tillbaka.

TCO var drivande för de reformer som genomfördes under 2021 och 2022. Anledningen var de brister som tjänstemännen mötte i den dåvarande sjukförsäkringen. Det var inte ovanligt att pågående rehabiliteringsinsatser avbröts vid dag 180 när sjukpenning drogs in, trots att den sjukskrivne med arbetsgivarens och sjukvårdens hjälp var på väg tillbaka till arbetet. Många hänvisades också till helt fiktiva arbeten som inte finns på arbetsmarknaden vilket gjorde besluten svåra att förstå och försvårade en meningsfull omställning. Bristande flexibilitet vid deltidssjukskrivning gjorde det också svårt eller omöjligt för många att genom deltidssjukskrivning komma tillbaka till arbete. Många tjänstemän arbetar också inom bristyrken, inte minst inom välfärden, där det finns stort behov av kompetens och erfarenhet.

En mer nyanserad utvärdering behövs

Utvärderingen har en kvantitativ ansats och utgår från genomsnittseffekter för de sjukskrivna som helhet som analyseras utifrån registerdata. TCO har efterfrågat en mer nyanserad utvärdering där effekterna av reformerna för olika grupper av sjukskrivna analyseras. Utredningen medger också att för vissa försäkrade kan reformerna ha inneburit ökade möjligheter att återgå i arbete, liksom att olika slags rehabiliterande insatser kan vara olika effektiva. Utvärderingen av tiden efter reformerna utgår även från en exceptionell period då coronapandemin starkt påverkade förutsättningarna för hälso- och sjukvården och för arbetsgivare att stötta sjukskrivna medarbetare tillbaka till arbete genom rehabiliterande insatser. Utvärderingsperioden är dessutom för flera av reformerna väldigt kort.

Stärk åtgärderna som ger en positiv effekt

TCO anser därför att det vore helt fel att gå tillbaka till en sjukförsäkring som fungerade dåligt och där många sjukskrivna tjänstemän inte fick rimliga möjligheter att komma tillbaka till sitt arbete – det har varken samhället, arbetsgivare eller de enskilde råd med. Istället för ett tillbakadragande av reformer visar utredningens resultat på behovet av mer kunskap om reformernas effekter för olika grupper av försäkrade och behovet av att stärka förutsättningarna för åtgärder som vi vet har en positiv effekt för återgång till arbete. Gå inte tillbaka till en sjukförsäkring som fungerade dåligt – gå framåt för en bättre sjukförsäkring.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois