En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Sjukförsäkring

Remissvar

2020-05-11

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum.

En sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete -  eller om så skulle vara omställning till annat arbete där kompetens och erfarenhet kan tas tillvara - är centralt för tjänstemännens trygghet på arbetsmarknaden och för konkurrenskraft i en alltmer kunskapsintensiv ekonomi.

TCO bedömer att de förslag kring prövning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180, utvidgade möjligheter att senarelägga prövningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete, prövning av äldres arbetsförmåga och prövning av arbetsförmåga för dem med rehabiliteringsersättning som utredningen lägger fram i betänkandet innebär avsevärda förbättringar vad gäller sjukskrivnas möjligheter att påbörja och fullfölja rehabiliteringsåtgärder och en tydligare och mer rättssäker sjukskrivningsprocess. TCO tillstyrker  och välkomnar därför utredningens förslag i deras helhet.

 

Ladda ner remissvaret här.