Visst behövs det en återhämtningsplan

Samhällsekonomi, EU

Debattartikel

2021-02-26

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver Jessika Stegrud (SD) EU:s återhämtningsfond som ett gigantiskt bidragspaket och vädjar till Kd och M att rösta nej. Vi önskar att det politiska samtalet i stället fokuserar på vad återhämtningsplanen ska leda till-vilka åtgärder ger bäst effekt?

TCO samlar 1,4 miljoner medlemmar, många av dem har drabbats hårt av krisen. Jämfört med innan pandemin har antalet arbetslösa TCO-medlemmar ökat med 50 procent vilket är en dubbelt så stor ökning som för det totala antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Nu riskerar helt nya grupper att drabbas av långtidsarbetslöshet. Så ser det ut i många av medlemsländerna och det är viktigt för ekonomin att vi får till en snabb återhämtning. Den tiden är förbi när vi bara kunde se till svenska företag, svenska löntagare - vi är en del av en global ekonomi och har allt att vinna på gemensamma insatser.
EU kan göra betydande insatser för att mildra krisen och återuppbygga den europeiska ekonomin. Nu handlar det om att se möjligheterna och vända krisen till något positivt: en grön, digital omställning i hela Europa. Då krävs en politik som präglas av öppenhet, solidaritet och respekt för våra gemensamma värden.

Det är positivt att den återhämtningsplan som nu finns fokuserar på återhämtning på arbetsmarknaden. Men samtidigt väntar en omfattande strukturomvandling i hela Europa, som gör att gamla jobb försvinner och nya kommer till. I det läget behövs ett ännu tydligare fokus på att yrkesverksamma och arbetslösa ska kunna vidareutbilda sig och ställa om till nya jobb med förändrade behov av kompetens, och då behövs hållbara nationella omställningssystem i hela Europa. Den här typen av satsningar behöver finnas med när EU-länderna tar fram sina egna planer för att söka medel från återhämtningsfonden.

För svensk del har vi redan sett resultat i rätt riktning. Förra veckan togs det beslut om att medel från Europeiska socialfonden kan användas både som stöd till arbetslösa men även som stöd till yrkesverksamma för en snabbare och mer effektiv omställning. I detta fall handlar det om att erbjuda och finansiera utbildning så att man inte riskera att hamna i arbetslöshet. Det är en vinst för svenska arbetstagare och svensk ekonomi.

Det som vi saknar i EU:s återhämtningsplan är konkreta jämställdhetssatsningar. I en djup ekonomisk kris finns risk att kvinnor blir de första som förlorar jobbet. Samtidigt är en jämställd arbetsmarknad avgörande för konkurrenskraften, och därför är det viktigt att alla EU-länder genomför reformer som gör att fler kvinnor kan delta på arbetsmarknaden. Investeringar i barn- och äldreomsorg och avskaffad sambeskattning är viktiga erfarenheter från Sverige. Samma jämställdhetsfokus ska gälla när EU löpande utvärderar medlemsländernas ekonomiska politik.

 

Läs artikeln på altinget.

Bild på Therese Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström