TCO: Ta initiativ till en kommunalskattereform, Micko

Samhällsekonomi

Debattartikel

2019-10-03

I tisdags utsågs Lena Micko , vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL), till ny civilminister. Från sin position inne i Finansdepartementet bör hon nu driva frågan om en skattereform, inte minst för kommunernas skull.

Välfärdens långsiktiga finansiering är en av de större uppgifterna för politiken under de kommande åren. Enligt tidigare presentation från finansministern beräknas ytterligare 60 miljarder kronor, utöver dagens statsbidrag och kommunalskatteintäkter, behövas i närtid. SKL gör liknande bedömningar.

Idag finns ett långtgående utjämningssystem av både inkomster och utgifter för kommunerna. Ändå skiljer det sex kronor på en hundralapp i skatteuttag mellan den högsta och den lägsta kommunalskatten. Hela den skillnaden kan inte bero på olika prioriteringar eller effektivitet.

I dagarna är propositionen om en reformering av kostnadsutjämningen aktuell. Men att ändra parametrar och vikter i den mellankommunala utjämningen av kommunernas kostnader är inte bara kontroversiellt, det är också marginellt som lösning på finansieringen av välfärdstjänsterna.

De ökande finansieringsbehoven kan antingen täckas genom höjda kommunalskatter, eller genom att staten tar över mer av finansieringen. Det råder idag relativt bred konsensus kring att kommunalskattevägen är fel väg att ta. Dels bör skatt på arbetsinkomster, av andra skäl, inte öka. Och dels är de växande finansieringsbehoven inte proportionella mot kommuninvånarnas arbetsinkomster, snarare det motsatta. Därför skulle kommunalskattevägen också bidra till ytterligare ökande skillnader i skatteuttaget. Där de kommuner som redan har den högsta skatten, men inte alls den bästa servicen, skulle få ytterligare högre skattesatser.

TCO menar därför att staten måste ta ett större finansieringsansvar för välfärdstjänsterna. Detta kan ske på flera sätt, exempelvis genom ökade statsbidrag eller att staten helt tar över finansieringen av vissa verksamheter.

Den nya civilministern Lena Micko bör därför omedelbart ta itu med ett bredare reformarbete kring välfärdens långsiktiga finansiering och den kommunala utjämningen. För att detta inte bara ska bli ett nollsummespel, med ständiga konflikter mellan kommuner kring vinnare och förlorare, bör detta ske i anslutning till arbetet med den breda skattereform som enligt januariavtalet ska genomföras under mandatperioden. Det bör bli en bjudande uppgift för den nya ministern att driva på den processen.

 

Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef TCO

Karin Pilsäter, Skattepoltisk expert TCO

 

Artikel publicerad på Dagens Samhälle.