TCO:s remissvar på utredningen En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-04-14

TCO instämmer i de flesta av utredningens förslag men har några kommentarer och vill att regeringen ska analysera frågan om hur personuppgifter som rör fällande domar i brottmål ska behandlas analyseras närmare.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om utredningen En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51).

TCO håller med om att det finns ett behov av statistik över hushållens tillgångar och skulder

TCO instämmer med utredningen i

  • att det sedan förmögenhetsskatten avskaffats 2007 finns ett behov av statistik över hushållens tillgångar och skulder, som inte är täckt
  • att när det gäller enskildas reala tillgångar – bostäder och varaktiga konsumtionsvaror – rapporteringen bör begränsas till bostadsrätter, fastigheter samt motordrivna fordon och släpvagnar. För de tre senare finns i dag register (Fastighetsregistret, fordonsregistret).

TCO vill att frågan om hur personuppgifter som rör fällande domar i brottmål ska behandlas analyseras närmare

TCO vill påpeka att det tycks finnas en risk för att ”fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder” i enlighet med formuleringen i artikel 10 i dataskyddsförordningen kan komma att behandlas inom ramen för den uppgiftsskyldighet som utredningens förslag medför.

När uppgifter om fysiska personers skulder i utsökningsmål hos Kronofogdemyndigheten ska samlas in och ingå som underlag till statistiken över hushållens tillgångar och skulder kan skulder som härrör från fällande domar i brottmål komma att ingå i underlaget, särskilt då de uppgifter om skulder i allmänna mål som ska samlas in är såväl gäldenärens personnummer som uppgift om borgenär/sökande.

För det fall den sökande är till exempel Brottsoffermyndigheten eller Brottsofferfonden kan detta indirekt innebära att personuppgifter som rör fällande domar i brottmål kan komma att behandlas. TCO uppmanar därför regeringen att analysera frågan närmare.

Läs hela remissvaret

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana