TCO:s remissvar på promemorian En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Samhällsekonomi

Remissvar

2024-03-25

TCO avstyrker förslaget. Bland annat för att sparande i investeringssparkonton och kapitalförsäkring redan är rejält skattegynnat jämfört med annat sparande, för att förslaget innebär avsteg från grundläggande principer i skattesystemet och för att det skulle leda till ett offentligfinansiellt bortfall på 7 miljarder kronor.

TCO har skickat in ett remissvar till Finansdepartementet om promemorian En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (Fi 2023/03235).

Sparande i ISK och kapitalförsäkring redan skattegynnat

TCO ser stora fördelar med att människor har ett sparande, såväl för sin personliga buffert, sitt boende och andra sparmål som inför pensioneringen.

Sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring är dock redan ordentligt skattegynnat jämfört med annat sparande.

Förslaget skulle sannolikt i mycket liten utsträckning leda till att fler börjar spara, eller sparar mer för att skatten helt tas bort på de första 300 000 kronorna. Att personer som har möjlighet att spara skulle avstå från det på grund av att avkastningen beskattas har inte visats.

Förslaget innebär avsteg från grundläggande principer i skattesystemet

Förslaget innebär ytterligare nya avsteg från grundläggande principer för det svenska skattesystemet, såsom likformighet, neutralitet och transparens.

Skulle leda till ett offentligfinansiellt bortfall på 7 miljarder kronor

Trots att effekten bara blir 777 kronor i lägre skatt för medianspararen leder förslaget till ett offentligfinansiellt bortfall på 7 miljarder kronor.

TCO vill se lägre skatt på arbete och en skattereform

TCO prioriterar då hellre lägre skatt på arbete och vill se en skattereform som uppmuntrar utbildning, ansvar och växande företagande, i syfte att säkra välfärdens långsiktiga finansiering.

Läs remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter