Höjt tak för RUT-avdrag

Samhällsekonomi

Remissvar

2019-02-20

I promemorian föreslås att det särskilda taket för skattereduktion för hushållstjänster tas bort, vilket innebär att den sammanlagda skattereduktionen för RUT- och ROT-tjänster får uppgå till 50 000 kronor, utan särskild begränsning för RUT-tjänster. Detta tycker TCO är bra. Det finns ingen anledning att genom ett särskilt lägre tak begränsa möjligheterna att nyttja RUT-tjänster samtidigt som taket för ROT-tjänster varit det samma.

TCO tillstyrker förslaget men vill därutöver anföra följande. I den överenskommelse som ligger till grund för regeringsförklaringen anges att en utredning ska tillsättas kring utvidgning av RUT-tjänsterna. TCO vill här påtala att i det utredningsarbetet noga beakta vikten av att systemet som sådant upprätthåller en legitimitet hos allmänheten, trots att det egentligen är en kraftig avvikelse från grunderna för skattesystemet. Detta måste gälla såväl taken för skattereduktionerna, storleken på den samt det urval av tjänster som kan ingå.

De grundläggande argumenten för skattereduktionen, att omvandla svarta jobb till vita och att underlätta att kombinera jobb med ansvar för familj bör ligga fast, liksom möjligheten att underlätta för vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och kortutbildade. I det sammanhanget bör även storleken på ROT-avdraget övervägas, liksom möjligheten att dela upp taken så att det inte blir möjligt att utnyttja hela takbeloppet till varken RUT eller ROT.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter