Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-09-27

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

I promemorian föreslås att den befintliga skattereduktionen på sjukersättning och aktivitetsersättning förstärks så att den motsvarar skattereduktionen på arbetsinkomster (jobbskatteavdraget).

TCO avstyrker detta förslag.

Förslaget innebär att en specifik statlig ersättning får en helt egen beskattningsmodell. Skattereduktionen omfattar inte inkomster från till exempel kollektivavtalad sjukersättning för samma personer.

Redan nu beskattas sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och pensionsinkomst för personer upp till 65 år, tillsammans med motsvarande inkomster från kollektivavtalade ersättningar i samband med dessa på annat sätt. Pensionsinkomster för personer över 65 år beskattas dock enligt ytterligare en annan, mer förmånlig skatteskala, liksom arbetsinkomster för dessa beskattas på annat sätt och än mer förmånligt sätt än för dem upp till 65 år.

TCO anser att det behövs en bred skattereform, där det också tas ett samlat grepp på mer begripliga skatteskalor på inkomster, liksom ett samlat och begripligt förhållningssätt till beskattning av olika typer av förvärvsinkomster. 

TCO har också förslag som kan förbättra ersättningsnivån för personer med sjukersättning, genom ändrade beräkningsgrunder för bakomliggande inkomst liksom indexering.

Läs yttrandet här