Reflektioner på väg från Sälen

TCO

Blogg

2020-01-15

För mig har de senaste dagarna inneburit premiär för att delta vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Men det var långt ifrån premiär för TCO – som 1940 var en av grundarorganisationerna - till den partipolitiskt obundna sammanslutning av hundratalet organisationer som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet genom arbetet för fred, frihet och att värna det demokratiska samhället.

En av uppgifterna för Folk och Försvar är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om just frågor som påverkar fred, frihet, demokrati och samhällets säkerhet. Till grund för arbetet ligger FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller trosuppfattning.

I en tid då oro på olika sätt präglar världen och vårt samhälle känns det stort att så många aktörer från olika delar av samhället visar att man tar den uppgiften på stort allvar. Allt från kungahuset, försvaret, regeringen, de politiska partierna, myndigheter, kommuner, regioner och de civila samhällets organisationer. De gångna dagarna har också flera aktörer tydligt visat att hoten mot vår demokrati och säkerhet ser ut på flera och nya sätt redan idag och kommer tar nya vägar också imorgon. Det måste vi ha kunskap om och vara beredda på att svara upp mot.

Ett aktivt arbete med en levade demokrati och demokratiska värderingar är centralt för att förebygga kriser. I det arbetet spelar TCO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar en väldigt viktig roll - både i sina professionella yrkesroller - på arbetsplatser runt om i landet varje dag. Men också som samhällsbärare som känner tilltro till vårt gemensamma bästa och som i olika roller vid sidan av jobbet bär upp ett civilsamhälle. Liksom alla förtroendevalda i TCO:s tretton medlemsförbund som lever och verkar efter utgångspunkten om allas lika värde i sina fackliga uppdrag.

Den allt överskuggande tanken efter min första rikskonferens är – att det går inte att underskatta värdet av den samlade fackföreningens rörelsens och dess medlemmars vikt och värde i arbetet för en fortsatt stark demokrati.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström