StartFakta och politikPension

Förslag till nya och...

Förslag till nya och ändrade föreskrifter för pensionsstiftelser

Remissvar

2019-08-27

TCO lämnar synpunkter på promemorian med utgångspunkt från de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna och i den mån dessa berörs av förslaget.

TCO instämmer med Finansinspektionens förslag, att pensionsstiftelser ska kunna fullgöra sin skyldighet att lämna information genom att hålla den tillgänglig på webbplatser. Förslaget är väl avvägt och går att genomföra utan onödigt betungande administrativa krav eller ökade kostnader.

TCO vill i sammanhanget även påpeka att det av regeringens lagrådsremiss framgår att bestämmelserna om information bör säkerställa att den som har sin pension tryggad i en pensionsstiftelse får samma information som om pensionen vore tryggad genom en tjänstepensionsförsäkring. Därför vill TCO lyfta fram att detta säkerställts inom de kollektivavtalade pensionsplanerna, då kollektivavtalsparterna har kommit överens om att årliga värdebesked med information om tjänstepensionsförmånerna ska lämnas till samtliga individer, som omfattas av tjänstepensionsavtalet.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana