TCO:s remissvar på promemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd

Omställning

Remissvar

2023-03-21

TCO tillstyrker promemorians förslag i sin helhet.

Utbildningsdepartementet har givit TCO möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29).

TCO bedömer att förslagen i departementspromemorian speglar och är en direkt följd av såväl principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO som proposition 2021/22:176 om Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund tillstyrker TCO förslagen i sin helhet.

Läs hela remissvaret. 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander