BP24: Flera bra utbildningssatsningar – men hårt slag för studieförbunden

Omställning

Blogg

2023-09-26

TCO välkomnar utbyggnaden av yrkeshögskolan. Det är viktigt för att stärka möjligheten till omställning och utbildning. På minussidan står kraftiga neddragningar på studieförbunden som riskerar att bli ett hårt slag mot studieförbundens verksamhet.

För TCO är kunskap nyckeln till välstånd och välfärd och vi arbetar för ett brett deltagande i olika former av utbildning. Av det enkla skälet att en välutbildad befolkning stärker tillväxt och konkurrenskraft, ökar social rörlighet och underlättar omställning.

Politikens inriktning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning handlar om höjda kunskapsresultat, ökad kvalitet och mer likvärdig utbildning – skrivningar som TCO både välkomnar och kan skriva under på.

Vikten av stärkt kompetensförsörjning betonas och beskrivs som lösningen både på klimatomställningen, industrins konkurrenskraft och värnandet av vårt demokratiska och öppna samhälle. Men vilka konkreta utbildningssatsningar innehåller budgetpropositionen då?

Stora satsningar på yrkeshögskola och yrkesvux

Kopplat till omställningsstudiestödet skriver regeringen att de förväntar sig en ökad efterfrågan på många utbildningar för vuxna, inte minst yrkesutbildningar inom komvux och yrkeshögskolan. Det är därför inte helt förvånande att den största satsningen för att stärka möjligheten till omställning och utbildning återfinns just här. Att utbyggnaden av yrkeshögskolan både är successiv och långsiktig är något som TCO särskilt välkomnar. Liksom att Myndigheten för yrkeshögskolan får ett förstärkt förvaltningsanslag för att kunna hantera utbyggnaden.

Långsiktigheten saknas dock helt när det gäller de utökade platserna på regionalt yrkesvux under 2024. Fler platser inom yrkesvux är givetvis bra men är det verkligen rimligt att förvänta sig att kommuner och utbildningsanordnare lyckas ta fram och leverera så många nya utbildningsplatser på så kort tid?

Begränsade satsningar inom universitet och högskolor

Bland universitet och högskolor är de omställningsinriktade satsningarna mycket begränsade och handlar främst om ett ingenjörspaket. Detta paket innehåller höjda ersättningsbelopp till lärosätena för naturvetenskap och teknik, fler platser på basår samt stärkta möjligheter till vidareutbildning för ingenjörer på avancerad nivå. Bra – men begränsade – satsningar.

Regeringen konstaterar också att ”genom omställningsstudiestödet kan efterfrågan på utbildning bland yrkesaktiva öka och det är viktigt att det finns ett relevant, kvalificerat och effektivt utbildningsutbud som kan erbjudas till personer i behov av omställning och fortbildning. Regeringen följer utvecklingen av reformen för att bedöma behovet av ytterligare åtgärder, t.ex. förändringar i resurstilldelningssystemet, för att utveckla ett sådant utbildningsutbud.” 

TCO är glada över att även regeringen har frågan om ett relevant utbildningsutbud högt på agendan och att det finns en tanke på att se över resurstilldelningssystemet.

Vad gäller ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer räknas det upp med pris- och löneomräkningen på 3,5 procent vilket sannolikt inte kompenserar för kostnadsökningen. Dessutom minskas även lärosätenas anslag med 0,5 procent 2024 som en följd av den generella besparingen inom statsförvaltningen.

Kraftiga neddragningar på studieförbunden

Under utgiftsområde 17 hittar vi folkbildning – folkhögskolor och studieförbund – som spelar en viktig roll både ur ett kompetensförsörjnings- och ett demokratiperspektiv. Det är bra att regeringen stärker folkhögskolorna men samtidigt oroande att det görs kraftiga neddragningar på studieförbunden. Folkhögskolan är ofta en viktig hävstång och ger den som av olika skäl misslyckats i skolan eller är nyanländ möjlighet att erövra gymnasiekompetens. Vilket närmast är en förutsättning för att etablera sig på dagens arbetsmarknad. Lika viktiga för kompetensförsörjningen kan de olika kortare kurserna eller yrkesutbildning vara.

Vad gäller studieförbund kan det handla om att skapa nya kontakter och komma in i samhället, att diskutera och mötas i samtal med olika utgångspunkter. Eller bara att kunna ta ett kortare steg vidare i sin kompetensutveckling eller samhällsintroduktion. Alla viktiga förutsättningar i en demokrati.

TCO välkomnar därför den resursförstärkning (+100 miljoner) som görs på folkhögskolornas utbildningsutbud för att säkerställa att folkhögskolorna kan behålla antalet utbildningsplatser. Men att man samtidigt väljer att göra en kraftig neddragning på statsbidraget till studieförbunden (-250 miljoner) är mycket oroande.

Visst finns det behov av prioriteringar även inom området utbildning/kompetensförsörjning men en så kraftig neddragning riskerar att bli ett hårt slag mot studieförbundens verksamhet. Mot bakgrund av att nyanlända, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning utgör viktiga målgrupper för studieförbunden är detta särskilt oroande.

Gå åt fusket, inte folkbildningen!

Att det inom folkbildningen både förekommit glidningar i användandet av medel till aktiviteter och andra felaktigheter visar att kontrollen behöver stärkas. TCO välkomnar därför den sittande utredningens uppdrag om utvecklad styrning och uppföljning av folkhögskolor och studieförbund.
Men fusket bör stävjas genom just bättre kontroll – inte genom att minska anslaget. Tvärtom riskerar en kraftig neddragning leda till att en stor del av de samhällsviktiga och korrekt hanterade verksamheterna dras ner – att man kastar ut barnet med badvattnet.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander