StartFakta och politik

Låt 2021 präglas av...

Låt 2021 präglas av hövlighet, modet att vara osäker och viljan till kompromiss!

TCO

Blogg

2021-01-15

Lite ledighet och vila ger för min del alltid upphov till tankar och insikter. Och förstås också när stora saker sker i omvärlden, vilket ju händer just nu på flera sätt.

Under en längre tid har jag förvånats över hur många som med tvärsäkerhet framhäver att de vet exakt och med vilka medel stora och svåra utmaningar i vårt samhälle ska hanteras. Trenden är att du inte behöver vara expert inom ett område alls men ändå har det självklara svaret på svårlösta frågor. Och de som tycker eller hävdar något annat blir inte sällan utpekade som mindre vetande. 

Särskilt exponeras denna typ av beteenden av kriser och oväntade händelser som utmanar oss och skrämmer oss. Pandemin och de stora utmaningar av olika slag den burit med sig är ett exempel, de händelser vi nu sett i USA och som utmanar demokratiska grundvärderingar lika så. Det är ett svårbegripligt beteende i sig. Men vad värre är – det riskerar att underminera tilltron och tilliten till experter, kunskapsbaserat agerande och de institutioner vi har i ett samhälle.

Timothy Snyders viktiga bok ”Om tyranni – tjugo lärdomar från tjugonde århundradet” om viktiga hörnstenar i värnet av demokratin lyfter särskilt i ett kapitel värnet av institutionerna. Vi måste gemensamt värna den bas för kunskap och beslutsfattande som vi byggt upp och som tjänat oss väl. De skyddar inte sig själva. Det är vi som medborgare som gör det genom vår tillit.

Självklart mår en demokrati bra av ett öppet samtal där åsikter, förslag, tankar och idéer stöts och blöts. Men min fundering är – om inte det demokratiska systemet och vår vilja att bidra ändå främjas av att debatt och diskussion förs med större ödmjukhet, öppenhet och vilja att lyssna på varandras utgångspunkter inför ställningstaganden och beslut.

En av de viktigaste erfarenheter jag själv gjort genom åren i olika roller är att det oftast inte gör någon nytta att vara tvärsäker. Det gör det istället att ha modet att våga erkänna att jag inte vet hur vi ska lösa det här problemet. Det har nästan alltid effekten att tilliten och viljan att bidra till konstruktiva förslag och vägar framåt ökar. Jag önskar att det offentliga samtalet och inte minst politiken orkade anta lite mer av ett sådant förhållningssätt. Min tro är att det inte raserar tilliten till politik och politiker. Tvärtom.

Lägg därtill den beforskade och vetenskapligt belagda nyttan av hövlighet mot andra och varandra. Bland annat genom en omsorg om ord och uttryck som gör att vi inte, i tider av sociala medier och stora möjligheter att kommunicera utan att ses, använder oss av uttryck vi inte skulle förmå säga om vi möttes ansikte mot ansikte.

Låt 2021 bli ett år då vi värnar om varandra, intresserar oss för och försöker förstå varandras utgångspunkter för var vi är och vart vi tycker att vi borde vara på väg. Att likt det som är ett väl beprövat arbetssätt bland parterna på svensk arbetsmarknad värna kompromissandet och de gemensamma lösningarna. Genom ett sådant förhållningssätt värnar vi också de grundvalar varpå ett demokratiskt samhälle vilar. Det är viktigare än någonsin. Och det är vi skyldiga oss själv och framtida generationer.

Bild på Therese Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström