Kontrollen kan förbättras, men försämra inte möjligheterna att vabba

Jämställdhet

Blogg

2022-10-24

Vabbandet av sjuka barn har ökat sedan pandemin och fortsätter att öka även i år enligt Försäkringskassan. Det är inte i sig ett problem. Men att som förälder kunna få tillfällig föräldrapenning för att vara hemma med sjuka barn är en viktig förutsättning för att kunna kombinera arbete och föräldraskap. Därför är det viktigt att legitimiteten i försäkringen upprätthålls. TCO är därför positiv till förbättrade möjligheter till kontroll som föreslås av VAB-utredningen. Däremot vill vi inte se att de utredningsförslag som innebär ett försämrat skydd blir verklighet.

Försäkringskassans statistik visar att vabbandet ökar. Det kunde man bland annat läsa i en TT-artikel i Aftonbladet i förra veckan. Niklas Löfgren på Försäkringskassan säger i artikeln att toleransnivån för när ett barn kan vara i förskolan har ändrats i samband med coronapandemin och att en ny försiktighetskultur spridit sig bland föräldrar. Försäkringen fungerar som den ska, men föräldrar har blivit försiktigare och skickar inte längre snoriga barn till förskolan.

Legitimitet för tillfällig föräldrapenning är viktigt

Från TCO:s perspektiv är möjligheten att vara frånvarande från arbetet och få tillfällig föräldrapenning som kompenserar för inkomstbortfallet oerhört viktig för att föräldrar ska kunna kombinera föräldraskap med arbete och yrkeskarriär. Tillfällig föräldrapenning är också viktig för jämställdheten på arbetsmarknaden, hög sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män och för att kunna nå ekonomisk jämställdhet.

Därför är det viktigt att den tillfälliga föräldrapenningen har hög legitimitet. Det kan uppnås genom ett välfungerande system och ändamålsenlig kontroll för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar. Att vabbandet nu ökar ska inte ses som ett problem i sig – om det finns ett behov av att vara hemma med sjuka barn så är det bra och rätt att tillfällig föräldrapenning används. Men det är alltså viktigt att den tillfälliga föräldrapenningen inte missbrukas eller används på ett felaktigt sätt. Eller att den finns en bild av att det sker.

TCO välkomnar en moderniserad föräldrapenning ...

I förra veckan skickade vi in TCO:s remissvar slutbetänkandet från VAB-utredningen. Utredningen har haft till uppgift att se över den tillfälliga föräldrapenningen för att modernisera och förenkla reglerna, stärka möjlighet till kontroll och bidra till ett mer jämställt uttag av vab. Det är ett omfattande betänkande med en lång rad förslag och bedömningar. TCO ställer sig bakom merparten av förslagen som utredningen lägger fram. 

Ett av förslagen som vi är positiva till, och som är relevant med avseende på artikeln i Aftonbladet är att det ska tas fram nationella rekommendationer kring när ett barn ska anses vara frisk nog att vara inom barnomsorgen och när han eller hon behöver stanna hemma. Idag ser det olika ut på olika ställen.

TCO ser också positivt på utredningens förslag kring ökade möjligheter till kontroll för att minska risken för felaktiga utbetalningar och missbruk av tillfällig föräldrapenning då det behövs för att värna försäkringens legitimitet. Det är bra att låta Försäkringskassans öka andelen kontroller som görs innan beslut fattats, då det har visat sig vara ett effektivt sätt att upptäcka felaktigheter. Och att förkorta ansökningstiden från dagens 90 till 30 dagar efter frånvaron borde borga för ett minskat antal felaktigheter. För att nämna ett par av de förslagen.

... men stärk kontrollen i stället för att försämra villkoren

Bland de förslag som vi tycker hör hemma i papperskorgen är sänkning av gränsen från 120 till 40 vab-dagar per barn och år. Som vi ser det riskerar det att leda till försämrade möjligheter att använda tillfällig föräldrapenning, ökad efterfrågan på läkarintyg och ökad belastning på vården. Utredningen tar upp som argument att det stora antalet ersättningsdagar som man har rätt till idag kan bidra till ett felaktigt utnyttjande samtidigt som de pekar på att det finns föräldrar som har större behov än dagens 120 VAB-dagar. Från vårt perspektiv bör inte lösningen på risken för missbruk vara att försämra skyddet för de som behöver det. I stället bör kontrollen förbättras och på den punkten lägger ju utredningen fram bra förslag,

Värt att nämna är att utredningen lägger fram förslag om utvidgningar av försäkringen, så att vab ska kunna användas även för barn upp till 18 år mot dagens 16 år (12-18 år för barn med behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning) och vid fler situationer än idag (besök hos vården, tandvården, socialtjänsten). Det är positivt. Däremot är vi negativa till förslaget att slopa de 10 kontaktdagarna för barn som omfattas av LSS då vi ser en tydlig risk att det skulle försämra läget för dessa barn och föräldrar som redan har en utsatt situation.

Avslutningsvis ser vi positivt på utredningens bedömning att inkomsttaket bör höjas från 7,5 till 10 prisbasbelopp som är den nivå som gäller för föräldrapenning även om budgetläget behöver styra när förslaget kan genomföras. TCO vill se en höjning av inkomsttaket i den tillfälliga föräldrapenningen för att fler ska erhålla inkomstbortfallstrygghet motsvarande gällande ersättningsnivå och för att det kan bidra till ett mer jämställt föräldraskap, mer jämställda förutsättningar i arbetslivet och ekonomisk jämställdhet.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell