Jämställdhetsindex

Jämställdhet

Artikel

Går utvecklingen bakåt? I TCO:s jämställdhetsindex för 2021 såg det ut så: för första gången på 14 år minskade andelen föräldrapenningdagar som togs ut av papporna.

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa hur uttaget av föräldradagar fördelas mellan män och kvinnor. Det bygger på Försäkringskassans statistik över antal utbetalade nettodagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab). Indexet visar hur stor andel av dessa dagar som tas ut av kvinnor. Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 skulle betyda att män tar ut mer än kvinnor.

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa utvecklingen av hur föräldrar delar upp dagarna med föräldrapenning och vård av barn. Sedan 2007 har vi sett en relativt stadig, men långsam förändring mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna, men under de senaste åren har förändringstakten avtagit. Under 2021 gick den till och med bakåt; pappornas andel av dagarna minskade för första gången sedan 2007.

2021 års jämställdhetsindex

Jämställdhetsindex för 2021 är 69,0 vilket betyder att kvinnor har tagit 69 procent av dagarna med föräldrapenning och vab (tillfällig föräldrapenning för vård av barn) under 2021 och att män endast tog 31 procent av dagarna. Det är inte en stor förändring sedan föregående år då jämställdhetsindex var 68,7, men det är första gången sedan 2007 som utvecklingen går mot en mer ojämställd fördelning.

Tabell med jämställdhetsindex 2007-2021

Jämställdhetsindex åren 2006–2021. Källa: Försäkringskassans statistikdatabas och egna beräkningar.

Vad beror det på att indexet nu ökar?

Om man tittar på föräldrapenning respektive vab separat så kan man konstatera att föräldrapenningen vid föräldraledighet, i likhet med indexet, blivit mer ojämställt fördelad 2021 jämfört med 2020. Uttaget av vab har däremot förändrats mot en mer jämställd fördelning senaste året.

Föräldrapenningdagarna delas alltså mer ojämställt 2021 jämfört med föregående år. En delförklaring till det kan vara pandemin, under vilken färre föräldrapenningdagar har tagits ut för barn över ett år, enligt Försäkringskassan. Det innebär färre antal föräldrapenningdagar för de lite äldre barnen som kvinnor och män normalt delar relativt lika på, till skillnad från föräldrapenningen som tas ut under barnens första år. Ju färre dagar som tas ut sent, desto större blir andelen som tas ut av mammorna.

Samma tendens kan också bero på en regelverksförändring som också minskar antalet föräldrapenningdagar som tas ut för lite äldre barn. För barn födda 2014 och senare får endast 96 dagar sparas och tas ut efter barnet fyllt 4 år.

Läs utredare Åsa Forsells analys i samband med släppet av vårt senaste jämställdhetsindex.

Vad behövs för att fördelningen ska bli mer jämställd?

Oavsett indexets utveckling och dess orsaker så är det stora problemet som vi behöver komma till rätta med att föräldrapenningdagarna som tas ut under barnens första två år är så ojämställt fördelade. 

TCO:s förslag för ett mer jämställt uttag av föräldrapenning

  1. Styr uttaget av så att de allra flesta av föräldrapenningdagarna ska tas ut under barnens första tre år. TCO anser att de 390 dagarna med inkomstrelaterad ersättning bör tas ut under barnets första tre år.

  2. Tredela dessa dagar, så att 130 dagar får tas ut av ena föräldern, 130 dagar får tas ut av den andra föräldern och 130 dagar får fördelas fritt mellan föräldrarna för barn med två vårdnadshavare.

  3. Höj ersättningen på de 90 så kallade lägstanivådagarna som idag ger 180 kronor om dagen så att även de dagarna ger inkomstrelaterad ersättning. Då får fler föräldrarna reella möjligheter att faktiskt använda dem. Knyt samtidigt hälften av dessa dagar till respektive förälder för barn som har två vårdnadshavare.

  4. Styr uttaget så att föräldrar kan ta ut 10 dagar per barn och år under barnens uppväxt när barnen är mellan 3 och 12 år för att få ihop livspusslet. Det blir fem dagar per barn och år för vardera föräldern för barn med två vårdnadshavare.

Varför är det viktigt att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten och varför behöver föräldraförsäkringen reformeras?

Den ojämställda fördelningen leder till inkomstskillnader mellan kvinnor och män

Forskning visar att det ojämna uttaget av föräldrapenning lägger grunden för att kvinnor deltidsarbetar mer än män under barnens uppväxt och tar större ansvar för det obetalda hemarbetet.

TCO har också visat, med hjälp av den officiella inkomststatistiken, att kvinnors genomsnittsinkomster sjunker mer än mäns när de får barn och att det uppstår ett inkomstgap som består åtminstone tills barnen går i tredje klass. Det gäller även när man jämför kvinnor och män som är lika gamla när de får barn och som arbetar inom samma yrke. Förklaringen till inkomstskillnaderna ligger i att kvinnor tar större delen av föräldraledigheten och oftare arbetar deltid under barnens uppväxt. Läs rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

Normer styr uttaget

Normer kring att kvinnor har huvudansvar för barn och hem finns fortfarande i vårt samhälle. Enligt forskning är det normer på arbetsplatsen som styr hur lång föräldraledighet kvinnor och män tar ut, snarare än deras inkomst och yrke. Något förenklat kan man säga att det val som föräldrar har på en arbetsplats är att pappor kan vara hemma lika länge som andra pappor, och mammor kan vara hemma lika länge som andra mammor. Normer förändras långsamt. För att närma oss målet om ekonomisk jämställdhet behöver föräldraförsäkringen reformeras så att regelverket tydligare signalerar att målet är ett jämställt föräldraskap. Detta för att det ska bli tydligt för både arbetsgivare och anställda, liksom för kvinnor och män. 

Läs hela rapporten Från jämställda par till ojämställda föräldrar som beskriver forskning inom området.

 

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell