TCO:s förslag för föräldraförsäkringen

Jämställdhet

Artikel

För att vi ska nå målet om ekonomisk jämställdhet behöver föräldraförsäkringen utvecklas. TCO ser behov av politiska reformer så att föräldraförsäkringens regelverk tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap.

 • Tredela föräldraförsäkringen så att föräldrar får ta ut en tredjedel var, den sista tredjedelen får de fördela själva. 
 • Gör så att de flesta föräldrapenningdagar tas ut under barnets tre första år. 
 • Vik 10 föräldrapenningdagar per barn och år för att få ihop livspusslet när barnen är 3 till 12 år. 
 • Inför jämställdhetspeng för föräldrar som delar lika.
 • Gör det enklare för föräldrar att förstå effekterna av olika val kring betald och obetald föräldraledighet. 

Föräldraförsäkringen har betytt mycket för utvecklingen av en mer jämställd arbetsmarknad och samhälle. Men på senare år har utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna avtagit, vilket TCO bland annat visar i det årliga Jämställdhetsindexet. Lägger man också till den obetalda föräldraledigheten späder det på ojämställdheten ytterligare. 

Forskning visar att dagens sneda fördelning av föräldraledighet och deltidsarbete leder till stora och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Forskning visar också att normer på arbetsplatserna är styrande för kvinnors och mäns val av föräldraledighet. TCO:s slutsats är att föräldraförsäkringens utformning och det sätt den samspelar med andra regelverk och normer innebär käppar i hjulet för utvecklingen mot ökad ekonomisk jämställdhet.

TCO har förslag på reformer så att föräldraföräkringen kan fungera som en motor för ökad jämställdhet även framöver. Regelverket kring föräldraförsäkringen behöver reformeras så att det för det första signalerar jämställt föräldraskap, för det andra ger stöd åt alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt, inte bara de som har råd och är insatta och för det tredje uppmuntrar föräldrar att dela lika.

TCO anser också att kunskapen obetald föräldraledighet behöver öka. Vi har ett system som bygger på att föräldrar kan göra medvetna välinformerade val och då behöver det vara reellt och praktiskt möjligt. Det är det inte idag. För att öka kunskapen om obetald föräldraledighet borde regeringsuppdrag ges till myndigheter. 

TCO:s förslag kring föräldraförsäkringens regelverk:

 • Tredela föräldraförsäkringen och styr uttaget så att de allra flesta av föräldrapenningdagarna tas ut under barnens första tre år.
 • Höj ersättningen på de 90 så kallade lägstanivådagarna som i dag ger 180 kronor om dagen, så att även de dagarna ger inkomstrelaterad ersättning.
 • Styr uttaget av de före detta lägstanivådagarna så att föräldrar kan ta ut 10 dagar per barn och år under barnens uppväxt när barnen är mellan 3 och 12 år för att få ihop livspusslet, eller fem dagar per förälder om barnet har två vårdnadshavare
 • Bygg in ekonomiska incitament i regelverket så att föräldrar uppmuntras att dela mer lika. Inför en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen – en skattefri klumpsumma som betalas ut automatisk till de föräldrar som delat lika fram till barnets tvåårsdag.

TCO:s förslag om regeringsuppdrag till myndigheter för att öka kunskapen om obetald föräldraledighet:

 • Ge en eller flera myndigheter i uppdrag att se till att det blir möjligt för kvinnor och män att göra välinformerade medvetna val kring betald och obetald föräldraledighet och deltidsarbete.
 • Ge någon myndighet i uppdrag att samla in statistik kring den obetalda föräldraledigheten. Det behövs mer forskning och analyser för att öka kunskapen om den obetalda och den totala föräldraledigheten. 
Bild på Åsa Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell

Läs rapporten: Föräldraförsäkringen fyller 50

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt men sedan 2018 står den i princip stilla. Dessutom spär den obetalda föräldraledigheten på ojämställdheten ytterligare. Vad beror det på och vad mer kan vi göra för att föräldraförsäkringen ska vara en motor för ökad jämställdhet även i framtiden? 

Litet barn som försöker få sin pappa smaka på maten vid köksbordet.

Föräldrapenning och föräldraledighet under barnens två första år

När man räknar in både betald och obetald föräldraledighet är kvinnor i snitt borta från arbetet mer än ett år under ett barns två första år. Det är drygt nio månader mer än männen.

Pappa som bär ett lugnt mindre barn i famnen i hemmet.