Förslag för ökad ekonomisk jämställdhet

Jämställdhet

Artikel

Fokus för TCO:s påverkansarbete på jämställdhetsområdet är förslag som leder till ökad ekonomisk jämställdhet och minskat arbetstidgap mellan kvinnor och män.

Med minskat arbetstidsgap menar vi skillnaden i antal arbetade timmar över livet mellan män som grupp och kvinnor som grupp, där männen idag förvärvsarbetar mer än kvinnor. Ekonomisk jämställdhet och minskat arbetstidsgap hänger ihop då ett minskat arbetstidsgap också innebär ökad ekonomisk jämställdhet.

Att finnas på arbetsmarknaden och få betalt för det arbete man utför är avgörande för att kunna bestämma över sitt eget liv och försörja sig själv utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan.

TCO:s ser behov av följande för att vi ska nå ekonomisk jämställdhet:

  • Kvinnor och män behöver dela mer lika på föräldraledigheten, vilket bland annat kan uppnås genom en tredelning av föräldraförsäkringen.
  • Kvinnor och män behöver ges samma goda möjligheter att arbeta heltid samtidigt som de får ihop livspusslet, till exempel genom att införa så kallade föräldratidsdagar inom föräldraförsäkringen och högre inkomsttak vid tillfällig föräldrapenning (vab) så att fler får en ersättning motsvarande ca 80 procent av inkomstbortfallet..
  • Kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll. Inte minst krävs insatser inom offentlig sektor och välfärdsyrken där arbetsmiljön generellt är sämre, samtidigt som de utgörs av kvinnodominerande yrken.
  • Utrikes födda kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Som det ser ut idag är utrikes födda kvinnor gruppen med klart lägst sysselsättningsgrad i Sverige.
  • Könssegregeringen på arbetsmarknaden behöver minska. Detta kan ske bland annat genom insatser som motverkar könsstereotyper i förskola, skola och fritidshemsverksamhet, liksom en medveten studie- och yrkesvägledning. Goda och jämställda möjligheter till kompetensutveckling och omställning under arbetslivet är centralt och öppnar upp för byten som minskar könsuppdelningen på arbetsmarknaden,
  • Trygghetssystemen är betydelsefulla för ekonomisk jämställdhet och behöver vara bra konstruerade och välfungerande. Även om de på pappret är könsneutrala kan det behövas reformer för att göra dem mer jämställda. Kvinnor är generellt mer beroende av transfereringar än män. Därav är automatisk uppräkning (indexering) av ersättningsnivåer inom trygghetssystemen positivt för ekonomisk jämställdhet .
  • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män behöver minska. Ett sätt att bidra till det är att göra diskrimineringslagen semi-dispositiv i den del som gäller aktiva åtgärder, så att arbetsgivare och fack kan komma överens i kollektivavtal om aktiva åtgärder som är anpassade till respektive bransch.

Vi är inte där än!

I den här rapporten från 2019 lyfter vi  fram förslag på vad riksdag, regering och ansvariga myndigheter bör göra för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Pappa går genom en grind med gråtande mindre barn i famnen.
Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell