Föräldraförsäkringen fyller 50 – en motor för ökad jämställdhet även kommande år?

Jämställdhet

Rapport

2024-02-06

Den svenska föräldraförsäkringen fyller 50 år 2024. I den här rapporten ges en historisk tillbakablick över de förändringar som har gjorts, hur föräldraförsäkringen har utvecklats samt vilka effekter det gett för jämställdheten. Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt men sedan 2018 står den i princip stilla. Dessutom spär den obetalda föräldraledigheten på ojämställdheten ytterligare. Vad beror det på och vad mer kan vi göra för att föräldraförsäkringen ska vara en motor för ökad jämställdhet även i framtiden? Det tar vi också upp i denna rapport.

  • Föräldraförsäkringen har sedan den infördes för 50 år sedan varit en framgångsrik reform för jämställdhet, ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och ekonomisk tillväxt. Men föräldraledigheten är långt ifrån jämställd och sedan 2018 står utvecklingen mot en jämnare fördelning av föräldrapenninguttaget i princip stilla.
  • Kvinnors inkomster påverkas negativt när de blir föräldrar, medan mäns inkomster inte påverkas på samma sätt, det kallas för ett inkomstgap. Det är den sneda fördelningen av betald och obetald föräldraledighet och deltidsarbete som ligger bakom inkomstgapet.
  • Inkomstgapet som uppstår mellan män och kvinnor när de får sitt första barn består åtminstone tills barnet fyller nio år.
  • Vi har tittat på kvinnor och män som fick sitt första barn 2012. Inom alla de yrken vi studerat är kvinnors andel av männens inkomst lägre efter att de fått barn. 
  • Om kvinnors medelinkomst skulle ligga kvar på samma nivå som innan de fick barn, relativt de jämnåriga männens, skulle en kvinna få omkring 50 000 kronor mer om året i inkomst. Det är nästan en halv miljon kronor över barnets första nio år. 

Flera förändringar har gjorts i föräldraförsäkringen sedan den infördes 1974 för att nå en mer jämställd fördelning. Bland annat införandet av den första, andra och tredje reserverade månaden. Även ekonomiska incitament för att få män att öka sitt uttag har förändrats under åren. Det har också lett till en mer jämställd fördelning, men sedan 2018 står utvecklingen i princip stilla. Sedan dess tar männen 30 procent av föräldrapenningdagarna som betalas ut under ett år medan kvinnorna står för 70 procent.

Föräldraledighetslagen gör det också möjligt att vara föräldraledig utan föräldrapenning och när även obetald ledighet räknas in visar den att fördelningen av föräldraledigheten är mer ojämställd än föräldrapenninguttaget visar. Kvinnor arbetar dessutom oftare deltid än män. Forskning visar att den som tar ut mest föräldraledighet också tar större ansvar för det obetalda hemarbetet efter föräldraledigheten och förvärvsarbetar mindre. Den ojämställda fördelningen av föräldraledigheten leder med andra ord till fortsatt ojämställdhet.

Inkomstgap mellan kvinnor och män när de får barn

I den här rapporten presenterar TCO ny inkomststatistik gällande föräldrar som fick sitt första barn år 2012. Resultatet visar att kvinnors inkomster minskar snabbare och mer än mäns inkomster efter att de fått barn och att inkomstgapet består till dess att barnet fyller nio år, det vill säga så länge vi följer inkomsterna. Det här resultatet gäller även när jämförelsen görs mellan kvinnor och män som var i samma ålder när de fick sitt första barn.

Statistiken visar också att bestående inkomstskillnader uppstår mellan kvinnor och män som är lika gamla och arbetar inom samma yrke när barnen kommer. Det är gäller inom såväl tjänstemannayrken (TCO och Saco) som inom arbetaryrken (LO), även om inkomstutvecklingen ser olika ut i olika grupper och storleken på inkomstgapet också varierar. Inkomstgapet uppstår även i de yrken där kvinnorna har högre genomsnittsinkomster än männen innan de fått barn.

Inkomstgapet innebär att kvinnor förlorar i snitt 50 000 kronor per år

Om kvinnornas medelinkomst skulle ligga kvar på samma nivå som innan de fick barn, relativt de jämnåriga männens, skulle en kvinna få omkring 50 000 kronor mer om året. Det summerar till över en halv miljon kronor över barnets första nio år. Summan visar hur mycket kvinnor som fyllde 30 år och fick sitt första barn 2012 i snitt förlorade på att inkomstskillnaderna ökade mellan dem och de jämnåriga männen som också fick sitt första barn samma år.


Varför blir det ett inkomstgap mellan män och kvinnor?

Det är flera problem som ligger bakom inkomstgapet som uppstår. Bland annat att kvinnor tar den större delen av både betald och obetald föräldraledighet och att den obetalda ledigheten möjliggörs främst under barnets första levnadsår då flest kvinnor är lediga. Vilka normer som gäller på arbetsplatserna är en viktig faktor som påverkar hur länge föräldrar väljer att vara föräldralediga. Samtidigt är regelverken komplicerade och som förälder är det svårt eller i princip omöjligt att överblicka alternativen och vilka effekter olika val för med sig på kort och lång sikt. Det finns ett stort utrymme för förbättringar för att föräldrar ska kunna göra medvetna och välinformerade val. 

Föräldraförsäkringen behöver utvecklas för att vara en motor för ökad jämställdhet även kommande år. TCO har förslag både kring föräldraförsäkringens regelverk men vill också se ett myndighetsuppdrag för att göra det enklare för föräldrar att göra jämställda val. 

Läs rapporten Föräldraförsäkringen fyller 50.

Rapporten i TV4

"Det mest oroande är att jämställdheten står och stampar tycker vi. Vi ser fortfarande att kvinnor förlorar på att barnen kommer. Även om man har tjänat lika mycket som sin partner innan barnen kommer så tappar kvinnor snabbare och mer i inkomst när barnen dyker upp"

TV4-nyheterna uppmärksammade rapporten i ett inslag 6 februari 2024, och TCO:s ordförande Therese Svanström blev intervjuad.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell