Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

Jämställdhet

Debattartikel

2021-06-03

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Men så får det inte vara. Att vara föräldraledig är en rättighet och föräldraledighetslagen innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna föräldralediga. Arbetsgivare har dessutom en skyldighet enligt diskrimineringslagen att arbeta förebyggande för att undvika diskriminering, bland annat genom att underlätta för medarbetarna att förena arbete med föräldraskap. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föräldraskapet inte får negativa konsekvenser för de anställda.

Trots det upplever många att de missgynnas av sin arbetsgivare i samband med föräldraledighet, och ju längre ledigheten är desto vanligare är det. I en ny undersökning som TCO och Unionen har låtit Novus genomföra bland tjänstemän med barn under 12 år, svarar fyra av tio som har varit föräldralediga ett år eller längre att de har missgynnats på ett eller flera sätt. Problemet med missgynnande är större bland kvinnor, då längre föräldraledighet är vanliga just hos kvinnor.

Bland dem som varit föräldralediga längre tid än ett år upplever drygt en femtedel att de missgynnats kopplat till lön. I samma grupp upplever 14 procent att de missgynnats kopplat till kompetensutveckling, 12 procent kopplat till fördelning av arbetsuppgifter och 8 procent kopplat till befordran.

Det har gått 15 år sedan missgynnandeförbudet infördes. Trots det har lagen inte fått tillräckligt genomslag på landets arbetsplatser. En tredjedel av tjänstemännen med barn under 12 år i vår undersökning känner inte till att det finns förbud mot missgynnande i samband med föräldraledighet. Kunskapen är lika låg hos chefer som övriga tjänstemän.

Det är sannolikt få chefer och arbetsgivare som fattar medvetna beslut att hämma karriären för medarbetare som tar en längre föräldraledighet. Men kännedomen om att föräldraledighetslagen innehåller ett förbud mot missgynnande måste öka och mer behöver göras på arbetsplatserna för att förebygga missgynnanden. Vi kräver därför att

Arbetsgivare säkerställer att chefer har kännedom om missgynnandeförbudet och att de arbetar proaktivt för att minska risken för sådana missgynnanden. Samtidigt behöver arbetsgivare arbeta aktivt för att främja ett föräldravänligt arbetsliv som gynnar jämställt föräldraskap.

Myndigheterna når ut med information om missgynnandeförbudet inför föräldraledighet. Förslagsvis kan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Försäkringskassan samarbeta så att DO:s information når alla som tar ut föräldrapenningdagar.

Politiken gör diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder semidispositiva. Då skulle arbetsmarknadens parter ha faktisk möjlighet att teckna kollektivavtal kring det förebyggande arbetet mot diskriminering och det främjande arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

Även fackföreningsrörelsen behöver göra mer. Vi behöver informera medlemmarna och ge förtroendevalda verktyg för att främja ett föräldravänligt arbetsliv och motverka missgynnanden som har samband med föräldraledighet. Frågan om missgynnande av föräldralediga måste tas på allvar. Det är en viktig pusselbit för att föräldraskap och yrkeskarriär ska kunna gå hand i hand och för att faktisk jämställdhet ska kunna uppnås i arbetslivet i Sverige.

Therese Svanström, ordförande TCO
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Anders Johansson, förbundsordförande Forena
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Debattartikeln på Aftonbladet Debatt

Missgynnande av föräldralediga

Missgynnande av föräldralediga

Källa: Novus-undersökning bland tjänstemän med barn under 12 år. Drygt 2.500 svarande under perioden december 2020 - januari 2021.
* Skattade värdet ej signifikant skilt från skattade värdet för alla
.