Jämställdhet

Jämställdhet

Artikel

TCO arbetar för ett jämställt arbetsliv och samhälle. I fokus för vårt påverkansarbete ligger reformer för ökad ekonomisk jämställdhet, vilket tillsammans med jämställd hälsa, utbildning och makt också är ett uttalat mål för den svenska jämställdhetspolitiken. Men vi är inte där än. I dagens utvecklingstakt kommer det till exempel dröja 100 år innan Sverige har jämställda livsinkomster.

Fortfarande finns det stora inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Enligt officiell statistik från SCB var kvinnors genomsnittliga årsinkomst år 2020 endast 83 procent av männens, om man ser till befolkningen i förvärvsaktiv ålder, det vill säga kvinnor och män i åldern 20–64 år. Det finns även stora skillnader om man ser till kvinnors och mäns livsinkomst, det vill säga individernas sammanlagda inkomst över livet. Livsinkomsten kan beräknas på olika sätt, men oavsett hur man räknar landar man i ett miljongap i livsinkomster mellan kvinnor och män, enligt beräkningar från Kommissionen för jämställda livsinkomster.

Inkomstskillnader mellan kvinnor och män kan förklaras av flera faktorer:

 • Det finns ett arbetstidsgap över livet som innebär att män arbetar fler timmar än kvinnor, vilket ger män högre inkomster. Gapet beror ofta på att kvinnor oftare löser familjens livspussel med barn och arbete. Kvinnor tar längre föräldraledighet, arbetar oftare deltid, vabbar mer och har högre sjukfrånvaro. En anledning till det är de normer som finns kring föräldraskap som gör att kvinnor förväntas anpassa arbetslivet efter familjelivet, medan män fortfarande förväntas kunna göra det omvända. Läs mer i exempelvis rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?
 • Hög arbetsbelastning och stress i kvinnodominerade yrken leder ofta till sjukfrånvaro och att många kvinnor väljer att arbeta mindre än heltid för att orka och för att undvika ohälsa.
 • En lägre sysselsättningsnivå bland kvinnor bidrar också till arbetstidgapet och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Sysselsättningsnivån är lägst bland utrikes födda kvinnor.
 • Kvinnor har i genomsnitt lägre lön per timme än män. Detta är till stor del en effekt av att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad i Sverige, där kvinnor och män arbetar i olika yrken och kvinnodominerade yrken har i genomsnitt lägre lönenivå. Det förekommer även att kvinnor och män får olika lön för samma arbete, trots att det är förbjudet enligt diskrimineringslagen och arbetsgivare ska arbeta förebyggande med lönekartläggningar för att det inte ska förekomma.
 • Skillnaderna i inkomst under de år man förvärvsarbetar leder i sin tur till ett pensionsgap, eftersom pensionen baseras på tidigare inkomster enligt livsinkomstprincipen.
 • Kapitalinkomsterna är snedfördelade, så att män har större kapitalinkomster än kvinnor.
 • Värt att notera är också att skatter samt ersättningar från trygghetssystemen gör att inkomstskillnaderna mellan könen blir mindre än de annars skulle vara.

TCO driver förslag och ståndpunkter som syftar till att öka den ekonomiska jämställdheten och minska arbetstidsgapet mellan kvinnor och män. Det mest centrala i TCO:s påverkansarbete på jämställdhetsområdet är en reformering av föräldraförsäkringen, så att den tydligare signalerar att ett jämställt föräldraskap är målet. Forskning visar att normer på arbetsplatserna styr hur lång föräldraledighet kvinnor och män tar. Politiken behöver gå före för att visa vägen.

TCO var också tidigt ute med att bevaka utvecklingen av arbetslivet i pandemins spår, och till exempel undersöka hur det utbredda distansarbetet kan medföra både möjligheter och risker för jämställdheten.

Fyra viktiga förslag för ökad jämställdhet

TCO har en mängd förslag för hur jämställdheten kan öka – du kan läsa mer via länkarna här nedan. Några av de förslag vi anser skulle göra stor skillnad:

 • Reformera föräldraförsäkringen så att den tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap och så att stöd ges till alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. Detta kan bland annat göras genom en tredelning av föräldrapenningdagarna: en tredjedel till vardera föräldern och en tredjedel att fördela fritt. Idag tar män bara ut en femtedel av föräldrapenningdagarna som tas ut under barnets första två år vilket skapar inkomstskillnader mellan könen.
 • Gör diskrimineringslagstiftningen semi-dispositiv i den del som gäller aktiva åtgärder på arbetsplatsen. Redan idag är lönediskriminering förbjudet, och arbetsgivarna skyldiga att bedriva förebyggande och främjande arbete mot diskriminering, inklusive årliga lönekartläggningar för att upptäcka och åtgärda skillnader mellan kvinnor och män. TCO-förbunden ser att kartläggningarna har positiv påverkan, men att det finns förbättringspotential. Vi anser att arbetsgivare och fack i avtal ska kunna komma överens om regler kring innehållet i de aktiva åtgärderna som är bättre anpassade till den aktuella branschen.
 • Öka åtgärderna för att kvinnor ska kunna arbeta hela livet med hälsan i behåll, även i kvinnodominerade branscher. Det kan till exempel handla om att stärka reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och införa sanktioner för brott mot dessa, samt lagstiftning kring personlig integritet och trakasserier i arbetslivet. En välfungerande sjukförsäkring och bra tillgång till tidiga rehabiliteringsinsatser är viktigt för att hantera situationer där ohälsa redan uppstått.
 • Ge utrikes kvinnor bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns jämställdhetsmål för Arbetsförmedlingen men dessa avspeglas inte tydligt i budget och uppdrag: 2022 sänktes till exempel budgeten för arbetsmarknadsutbildning.

Ojämställdheten tar fart när barnen föds, det är väl känt. 8 mars 2023 hade TCO ett seminarium om det obetalda arbetet såväl på jobbet som i hemmet. Dessutom tog vi upp att föräldraledigheten är mer ojämt fördelad än statistiken visar, när den obetalda ledigheten räknas in. Du kan se frukosten i efterhand här.

Mamma följer efter mindre barn som går mot kameran. De är utomhus.

TCO:s jämställdhetsindex

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa utvecklingen av hur föräldrar delar upp dagarna med föräldrapenning och vård av barn. År 2021 visade jämställdhetsindex för första gången på 14 år en utveckling som går bakåt, mot en mer ojämställd fördelning.

Pappa som bär ett lugnt mindre barn i famnen i hemmet.

Föräldraledighet under barnens två första år – mer ojämställt än statistik visar

När den obetalda föräldraledigheten räknas in blir skillnaden mellan hur mycket ledighet kvinnor och män tar ut ännu  mer ojämställd. Kvinnor är borta från jobbet 12,7 månader och män bara 3,4 månader under barnets första två år. 

Bild på Åsa Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell

Mer om jämställdhet

Här hittar du allt vårt material om jämställdhet, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.