TCO, ILO och internationella konventioner

Internationellt, Arbetsrätt

Artikel

ILO, den internationella arbetsorganisation är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. TCO är engagerade i ILO på flera sätt och ILO:s konventioner är också en av grundstenarna i vårt internationella arbete.

ILO arbetar för att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt värna om fackliga fri- och rättigheter. Det är ett FN-organ och det enda där inte bara regeringen är representerad utan också arbetsmarknadens parter.

TCO deltar i ILO:s arbetskonferens varje sommar där man bland annat förhandlar fram nya konventioner och rekommendationer på arbetslivets område. Nationellt så medverkar vi i ILO-kommittén, där regeringen samverkar med arbetsmarknadens parter, fackliga organisationer och arbetsgivare. Kommittén har till uppgift att se till att ILO:s konventioner ratificeras, (antas av den svenska regeringen) och att innehållet sedan genomförs. Kommittén bevakar också att ny svensk lagstiftning inte är på kollisionskurs med ILO:s konventioner.

Internationella konventioner

Sverige har åtagit sig att följa en rad internationella konventioner och bestämmelser som har betydelse för arbetsrätten.

De viktigaste är:

ILO:s konventioner

FN-organet ILOs konventioner är den juridiska basen för arbete om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

De viktigaste ILO-konventionerna, kärnkonventionerna, är grundläggande mänskliga rättigheter och gäller för alla och alltid. De ska alla följa.

De tio kärnkonventionerna är:

  • Förenings- och organisationsrätt (konvention 87)
  • Rätt att organisera sig och förhandla kollektivt (konvention 98)
  • Förbud mot tvångs-och straffarbete (konvention 29)
  • Avskaffande av tvångsarbete (konvention 105)
  • Lika lön för lika arbete oavsett kön (konvention 100)
  • Diskriminering vid anställning och yrkesutövning (konvention 111)
  • Minimiålder för arbete (konvention 138)
  • Arbetarskydd och arbetsmiljö (konvention 155)
  • Mot de värsta formerna av barnarbete (konvention 182)
  • Ett ramverk för att främja arbetsmiljö (konvention 187)

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Denna konvention är från och med 1995 svensk lag och ska tillämpas av svenska domstolar. Frågan om Sverige bryter mot konventionens regler prövas i Europadomstolen.  Vad gäller arbetsrätten har konventionen hittills varit aktuell i mål om föreningsrätten, integritetsskyddet samt anställningsskydd och yttrandefrihet.

Europarådets sociala stadga 

Stadgan ska garantera sociala rättigheter och är en internationell överenskommelse. Den innehåller bestämmelser om arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor, arbetarskydd, förenings- och förhandlingsrätt, välfärd samt familjepolitik.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan