Mångfalden är ett faktum, inkluderingen måste vi aktivt arbeta med

Internationellt

Blogg

2021-03-21

Den 21 mars är det den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, vilken infördes 1966 av FN. Det är ett bra tillfälle att uppmärksamma utmaningarna med diskriminering och rasism i arbetslivet samt uppmana till handling.

Mångfald är ett faktum...

I Sverige har nästan 40 procent av invånarna någon slags utländsk bakgrund. Tre av tio invånare i våra storstäder är i minoritet med avseende på hudfärg. Detta gör att Sverige idag har den mest heterogena befolkningssammansättningen i Europa, vid sidan av Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

Trots detta har vi stora utmaningar med diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har fått kritik från både FN och EU, och i en rapport från 2020 som kartlägger den etniska diskrimineringen i EU hamnar Sverige långt över genomsnittet. Flera svenska rapporter pekar på att man oftare blir bortsorterad i rekryteringsprocessen som icke-vit svensk. Detta och andra former av diskriminering leder till att utbildning är en osäkrare investering för icke-vita svenskar och att diskriminering ökar med utbildningsnivå och yrkesstatus.

Allt fler som riskerar att utsättas för diskriminering är födda i Sverige eller har kommit hit i tidig ålder. De har genomgått svensk skola och utbildning. Utmaningarna med diskriminering kan därmed inte reduceras till en fråga om integration.

...inkludering ett val

För TCO handlar arbetet för inkludering om att all diskriminering ska motverkas, att lika rättigheter och möjligheter ska säkras samt att en inkluderande organisationskultur ska främjas. Det betyder att allas röst värderas och lyssnas på, samtidigt som diskriminering, trakasserier, och kränkande särbehandling inte är tillåtet; aldrig och inte av någon.

Arbetsmarknadens parter har ett ansvar att skapa förutsättningar för att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och hitta former för mångfald och inkludering i arbetslivet. Det handlar bland annat om hur ledande positioner fördelas, skillnader i löner och arbetsmiljö och möjligheter till utveckling och karriär. Det handlar också om värderingar, normer och om fördomar om vad individer som tillhör, eller anses tillhöra, olika grupper kan, vill och bör göra.

Diskriminering och rasism är fackliga frågor

Att rasism och diskriminering är viktiga frågor för TCO handlar inte endast om hur många av våra medlemmar som faktiskt drabbas. Det är främst en fråga om fackliga grundvärderingar och att mänskliga rättigheter innebär rätten att inte bli bortsorterad, underordnad och marginaliserad för att man uppfattas som avvikande från normen.

Vi behöver därför komplettera glada utrop om mångfald med effektiv handling och arbete mot diskriminering och rasism på våra arbetsplatser.

TCO tycker att:  

  • Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och kravet på systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ska användas i större utsträckning för att identifiera och motverka diskriminering och rasism på arbetsplatserna.
  • Diskrimineringslagens kapitel om aktiva åtgärder ska göras semidispositivt i den del som avser arbetslivet. Det skulle innebära att bestämmelser i diskrimineringslagen skulle kunna regleras i centrala kollektivavtal. På så sätt skapas bättre möjlighet för arbetsgivarna att ta fram åtgärder som utvecklas i samarbete med den lokala fackliga organisationen.
  • Sverige ska ratificera ILO konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet. TCO vill att det ska leda till att kunskapen om trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatser inklusive av tredje man (kunder, patienter med flera) ska förstärkas hos medarbetare i nyckelroller.

"The motto of our European Union is: ‘United in diversity’. Our task it to live up to these words, and to fulfil their meaning"

TCO välkomnar att arbetet mot rasism har fått en nystart inom EU med handlingsplanen 2020–2025. Den tar avstamp i att det inte är tillräckligt att vara emot rasism utan vi måste arbeta aktivt emot det och att rasdiskrimineringen i våra länder är ett misslyckande i att upprätthålla EU:s värderingar. Den innehåller bland annat planer att stärka lagstiftningen, att använda återhämtningsinstrument i EU-budgeten för att motverka rasdiskriminering i arbetslivet och i samhället. Medlemsländer uppmanas att anta nationella handlingsplaner och använda alla de tillgängliga instrument och initiativ som EU erbjuder för att uppnå målen.

Läs mer om hur Världsfacket uppmärksammar Den internationella dagen för avskaffande av rasism och diskriminering.

Tidigare anställd skribent: Ann-Katrin Dolium