Försörjningskrav vid anhöriginvandring

TCO

Remissvar

2021-05-26

TCO har tagit del av Promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring. TCO ger kommentarer och synpunkter på de förslag som anges som är av intresse för TCO.

TCO:s utgångspunkt är att asylrätten ska värnas. Så som TCO tolkar socialförsäkringsutskottets förslag så innebär reglerna att alternativt skyddsbehövande inte ska omfattas av möjligheten att undantas från försörjningskravet vid anhöriginvandring (avsnitt 4) och att undantag från huvudregeln om försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras om det finns synnerliga skäl (avsnitt 5). På så sätt frångår ett införande av ett försörjningskrav inte rätten att söka asyl.

TCO noterar dock att införandet av ett försörjningskrav, oaktat om det blir regeringens förslag eller socialförsäkringsutskottets förslag, med största sannolikhet innebär att ett flertal familjeåterföreningar inte kommer att kunna ske. Mot bakgrund av detta så avstyrker TCO förslaget.

Läs hela remissvaret här.