StartFakta och politikEU

Stärkt social dialog

Stärkt social dialog

EU

Artikel

Att stärka den sociala dialogen är avgörande för att få bättre fungerande och mer inkluderande arbetsmarknader runtom i Europa. Därför bör arbetsmarknadens parter stärkas och i högre grad involveras på ett meningsfullt sätt och ges möjlighet att påverka i frågor, såväl på EU-nivå som nationellt. Extra viktigt är detta i frågor som rör EU:s sociala pelare och påverkar i hög grad arbetstagare i hela Europa.

Den europiska sociala dialogen är ett system för förhandlingar och samråd, dels mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivån, dels mellan dessa parter och EU:s institutioner. Dialogen stärker EU:s sociala dimension och är ett mycket viktigt redskap för både Europafacket och dess medlemsorganisationer. Den ger arbetsmarknadens parter rätt till information och konsultation om EU-kommissionens olika förslag redan på ett tidigt stadium, då det fortfarande finns möjlighet att påverka kommande beslut.

En ny handlingsplan lanseras

Hösten 2022 kommer EU-kommissionen att lansera en handlingsplan om den sociala dialogen som riktar sig både till EU-nivån och medlemsländerna. Sverige bör bejaka denna handlingsplan och samtidigt säkerställa att den både stärker arbetsmarknadens parter och skyddar välfungerande arbetsmarknadsmodeller.

Starka parter är är nyckelverktyg

Starka parter på arbetsmarknaden och en fungerande social dialog är nyckelverktyg i omställningsarbetet. Därför behövs insatser för att stärka partssamverkan i medlemsländer där det behövs. Till exempel föreslår vi:

  • En ny EU-fond för social dialog för uppbyggnad och utveckling av starka, oberoende och effektiva system för social dialog i de EU-länder där det behövs;
  • Inrättandet av en ombudsman/ambassadör för social dialog;
  • En ny indikator till planeringsterminen om hur förutsättningarna för arbetsmarknadsrelationer ser ut i medlemsländerna;
  • Inrättandet av kontaktpersoner ansvariga för social dialog på varje generaldirektorat inom EU-kommissionen som agerar länk mellan arbetsmarknadens parter och EU-kommissionen och säkerställer att parternas synpunkter hörsammas;
  • Arbetsvillkor ska i första hand regleras genom kollektivavtal och förutsättningar att göra det behöver stärkas. Det är viktigt att eventuell lagstiftning på EU-nivå utformas på ett sådant sätt att den fungerar med och respekterar vår svenska arbetsmarknadsmodell. Dessutom ska det vara möjligt att avvika i relevanta delar av EU-lagstiftningen inom arbetsmarknadsområdet genom kollektivavtal (semidispositivitet).

Läs mer om våra förslag för en starkare social dialog

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch