EU ska värna och utveckla partsmodeller

EU, Partsmodellen

Artikel

En viktig fråga för TCO är att EU:s institutioner ska respektera nationella partsmodeller, som till exempel den svenska. Vi anser också att lönepolitiken är och ska vara något som avgörs i varje land.

TCO:s utgångspunkt är att EU:s institutioner ska respektera nationella partsmodeller, det vill säga arbetsmarknadsparternas autonomi på nationell nivå, nationella kollektivavtal samt nationella traditioner och modeller på arbetsmarknaden.

Inga EU-initiativ ska negativt påverka föreningsrätten och rätten att förhandla om, ingå eller tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Detsamma gäller EU-initiativ om arbetsvillkor, arbetsmiljö och jämställdhet om de inte går att utforma på sätt som värnar kollektivavtalsmodellen.

Vi vill inte se gemensam lönepolitik

Även om TCO erkänner och konstaterar att lönepolitik utgör en viktig fråga ur ett ekonomiskt perspektiv och sysselsättningsperspektiv anser TCO inte att en gemensam lönepolitik på EU-nivå bör inrättas, inte heller att EU ingriper i medlemsstaternas lönebildning eller kollektivavtalsmodeller. Lönebildningen är och ska fortsatt utgöra nationell kompetens.

Partsmodellen är samarbete

En viktig och bärande del av den svenska arbetsmarknadsmodellen är att arbetsgivarna och arbetstagarna har den avgörande rollen för att reglera löner och andra villkor på arbetsmarknaden.

Man och kvinna samtalar med varandra utomhus.
Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström