Regeringen måste fokusera bredare på hoten mot demokratin

Demokrati

Blogg

2023-03-21

I förra veckan höll riksdagen en särskild debatt om så kallad otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner. Efter att ha lyssnat till debatten kan jag konstatera att det behövs mer eftertanke och helhetssyn i arbetet om hoten mot demokratin. Det behövs ett större fokus på tillit till demokratiska institutionerna och de som arbetar i demokratins tjänst, en heltäckande strategi mot hot och våld och stärkta förutsättningar för offentliga tjänstemän.

Den 14 mars var det en särskild debatt i riksdagen. Temat för debatten var otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner. Debatten hade Moderaterna i riksdagen, lite förvånande, begärt. Förvånande eftersom sådana debatter typiskt sett är till för oppositionen för att få upp en angelägen fråga på den politiska dagordningen. Frågan är angelägen och alla partier gav uttryck för oro, inte minst för den organiserad brottslighet. I övrigt var debatten dock spretig och bitvis för alarmistisk.

En heltäckande strategi behövs

Vi på TCO är liksom debattörerna i riksdagen bekymrade över hoten mot demokratin, men vi betonar delvis andra saker än regeringen. För oss handlar en stark och vital demokrati ytterst om allmänhetenens förtroende och tillit för de demokratiska institutionerna och för dem som arbetar i dem.

TCO anser därför att hot, våld och trakasserier mot tjänstemän i demokratins tjänst är ett allvarligt problem som regeringen behöver fokusera mer på. TCO menar att det behövs en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet för att man ska få styr på dessa allvarliga problem.

Moderaten och justitieministern Gunnar Strömmer inledde debatten med att prata mycket och engagerat om den organiserade brottsligheten men även om illegala nätverk som systematiskt infiltrerar djupt in i det svenska samhället. Han varnade också för att det kan vara betydligt mer utbrett än vad vi i allmänhet tror. Han avslutade sitt anföranden med att slå fast att det är regeringens högsta prioritet att få bukt med den organiserade brottsligheten.

Gunnar Strömmer blev sedan ackompanjerad av sverigedemokraten Richard Jomshof som gav en mer nationalistisk touch till det hela. Hans problembild var uppbyggd på att det är invandringen som vittrar sönder och splittrar Sverige. Medan Gunnar Strömmer kom med några besked om vad regeringen har på gång så hördes inga konkreta förslag på åtgärder från SD:s sida.

Inga skäl att utöka tjänstemannaansvaret

I riksdagsdebatten välkomnade justitieminister Gunnar Strömmer alla partier i riksdagen och alla andra goda krafter i samhället att delta i arbetet mot otillbörlig påverkan. Han berättade även att en utredning kommer att tillsättas med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder mot korruption och om ansvarutkrävande av tjänstemän, i form av ett utökat tjänstemannaansvar.

TCO antar självklart regeringens erbjudande om att delta i arbetet mot otillbörlig påverkan, men när det gäller frågan om ett utökat tjänstemannaansvaret har vi en helt annan uppfattning än regeringen. TCO anser inte att det finns några välgrundade skäl att utöka tjänstemannaansvaret. Frågan har dessutom nyligen utretts (SOU 2022:2) och kommit till samma slutsats som TCO.

TCO ser inte hur ett utökat tjänstemannaansvar löser några centrala demokratiproblem, tvärtom riskerar det att skapa nya. En tjänsteman i offentlig förvaltning har redan i dag ansvar för sina handlingar vid myndighetsutövning, och kan bli föremål för bland annat disciplinåtgärder och avskedande samt kan därutöver dömas för tjänstefel till fängelse i upp till sex år.

Det finns stora utmaningar kopplade till hur det nya utökade tjänstefelsbrottet ska kunna avgränsas om man samtidigt vill upprätthålla rimliga krav på rättssäkerhet. Det finns också en risk för att en osäkerhets- och tystnadskultur växer fram, men även att handläggningstider i ärenden ökar för att tjänstemannen är rädd för att göra fel och därför tar längre tid på sig att fatta beslut. Det kan också medföra problem att rekrytera och upprätthålla kompetens inom viktiga funktioner i samhället där det redan i dag ställs höga krav på den enskilda tjänstemannen.

Förbättra förutsättningar för tjänstemännen – stärk demokratin

Om regeringen vill stärka de offentliga tjänstemännen i demokratins institutioner handlar det i stor utsträckning om att hitta lösningar på att det inte finns tillräckliga eller rätta förutsättningar för tjänstemännen att utföra sitt arbete, och ofta också om brister i arbetsmiljön. Det måste bli stopp på hat, hot, våld och trakasserier mot dem som utför arbete i demokratins tjänst. Det finns dessutom ett behov av en förbättrad och utökad tjänstemannautbildning inriktad på stats- och kommunaltjänstemän. Offentliga tjänstemän arbetar ytterst på medborgarnas uppdrag och måste vara väl rustade för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Då behövs väl avvägda resurser och goda och kontinuerligt uppdaterade kunskaper.  

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan