Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

Arbetsrätt

Remissvar

2020-12-09

TCO har tagit del av förslagen i promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete.

TCO anser att det i promemorian kunde ha redogjorts för utförligare hur undantaget från sekretess valts ut för att utröna om fler undantag kunde varit motiverade. TCO tillstyrker dock utredningens förslag om att införa ett undantag i Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 28 kap. 12 § 2 stycket som innebär att sekretess inte gäller beslut om stöd vid korttidsarbete.

I promemorian föreslås att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2021. TCO anser dock att frågan bör hanteras mer skyndsamt.

Läs hela remissvaret här.