Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Arbetsrätt

Remissvar

2020-04-24

TCO har tagit del av departementspromemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31) och inkommer härmed med följande yttrande.

TCO lämnar kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO. TCO avstyrker förslaget att antalet tingsrätter med behörighet att pröva konkursärenden ska begränsas. TCO avstyrker även förslaget att staten ska företrädas av konkursförvaltaren eller rekonstruktören vid en överprövning av lönegarantibeslutet. 

Läs hela remissvaret här.