StartFakta och politikArbetsrätt

Offentlighetsprincipen hos...

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Arbetsrätt

Remissvar

2019-05-03

Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag och TCO inkommer härmed med ett yttrande.

TCO instämmer i promemorians slutsatser att förslagen i lagrådsremissen Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor – att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar ska tillämpas även på huvudmän för fristående skolor, som är börsnoterade aktiebolag eller dotterbolag till sådana aktiebolag, samt att anställda och uppdragstagare i fristående skolor ska ha meddelarfrihet och meddelarskydd enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen – är förenliga med EU:s marknadsmissbruksförordning.

Någon komplettering av lagförslagen i lagrådsremissen behöver därför inte göras. TCO förutsätter att regeringen nu går vidare i lagstiftningsprocessen.

Läs hela remissvaret här. 

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan