I vilka situationer kan en visselblåsare få skadestånd?

Arbetsrätt

Artikel

En arbetsgivare får inte straffa eller hindra någon som har visselblåst eller planerar att visselblåsa om oegentligheter på jobbet. I den här artikeln går vi igenom vad detta innebär och vilka frågor man som förtroendevald ska ställa för att ta reda på om en medlem kan ha rätt till skadestånd med stöd av visselblåsarlagen.

Att visselblåsa innebär att slå larm om missförhållanden och oegentligheter som man stöter på i sitt arbete. Det kan till exempel handla om miljöfarligt material som inte hanteras på rätt sätt, korruption eller att människors liv eller hälsa riskeras.

Sedan 2021 finns en ny visselblåsarlag i Sverige. Den innebär att fler grupper än tidigare kan visselblåsa och ha lagens skydd. Nu omfattas utöver arbetstagare även bland annat arbetssökande, volontärer, praktikanter och inhyrd arbetskraft.

Visselblåsaren får inte straffas eller hindras

En arbetsgivare får inte straffa en visselblåsare för att hen har slagit larm. Varken genom aktivt handlande, till exempel omplacering, eller genom att låta bli att göra något, till exempel inte ge visselblåsaren en tjänst eller förmån som hen annars skulle ha fått. Detta kallas skydd mot repressalier i visselblåsarlagen.

Arbetsgivaren får inte heller försöka hindra den som vill visselblåsa, till exempel att genom hot eller löften om förmåner få en visselblåsare att avstå från att rapportera om ett missförhållande. Att en chef låter bli att informera om hur en medarbetare ska gå till väga för att rapportera missförhållanden internt ses också som att hindra.

Personer i visselblåsarens närhet får inte straffas

Personer hos samma arbetsgivare som hjälper visselblåsaren eller som har en koppling till visselblåsaren får inte heller straffas. Det kan till exempel vara

  • fackligt förtroendevalda
  • en arbetskamrat som förser visselblåsaren med information eller förklarar vad den information som visselblåsaren har kommit över innebär
  • personer i visselblåsarens arbetslag och andra kollegor
  • familj eller anhöriga till visselblåsaren som arbetar hos samma arbetsgivare.

Brott mot visselblåsarlagen kan ge rätt till skadestånd

Brott mot visselblåsarlagen kan ge rätt till skadestånd. Om en arbetsgivare bryter mot förbuden mot repressalier eller hinder kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till visselblåsaren (och/eller personer i hens närhet) både för ekonomisk förlust och den kränkning som agerandet inneburit.

Läs mer om hur man vet om någon slagit larm på rätt sätt

Flödesschema med rutor och pilar i olika färger

Steg-för-steg-guide för att avgöra om en person kan ha rätt till skadestånd med stöd av visselblåsarlagen. Guiden utgår från en situation där en fackligt förtroendevald stöttar en förbundsmedlem.

Läs mer om skyddet mot repressalier och hindrande åtgärder och vad man bör tänka på i samband med en skadeståndsprocess på sidorna 18–20 i TCO:s handbok för visselblåsning.

Är det en fråga för visselblåsning?

Det ska finnas ett allmänintresse och du ska stöta på missförhållandet på jobbet – det är de två viktigaste kraven.

Hur ska man visselblåsa?

Internt, externt eller offentliggörande. Det gäller att larma på rätt sätt för att behålla skyddet i visselblåsarlagen.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Axel  Eriksson

Kommunikatör

Axel Eriksson