Dags att ta nästa steg mot schyst upphandling

Arbetsrätt

Debattartikel

2021-11-26

Det är hög tid att skärpa regelverket för offentlig upphandling, skriver Sofia Råsmar, jurist på TCO i tidningen Publikt. TCO vill att reglerna om arbetsrättsliga hänsyn ska tillämpas även vid inköp under dagens tröskelvärde och att det ska införas krav även på tjänstepension.

Frågan om arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling var högaktuell när regelverket skulle ändras 2017. En majoritet i riksdagen ställde sig bakom förslaget att införa regler om arbetsrättsliga villkor i den nya lagen om offentlig upphandling, LOU. Reglerna gäller dock inte vid upphandlingar under ett så kallat tröskelvärde.

I praktiken innebär det att upphandlande myndigheter är skyldiga att, när det gäller kontrakt över ett visst värde och i vissa fall, ta arbetsrättsliga hänsyn i sina upphandlingar. De villkor som måste ställas avser lön, semester och arbetstid enligt ett centralt kollektivavtal. Syftet med regelverket är att motverka oskäliga arbetsförhållanden och osund konkurrens.

TCO bedrev ett intensivt påverkansarbete för att få till stånd detta regelverk för att Sverige skulle få en rimligare upphandlingslagstiftning som inte bryter mot EU-rätten. Sedan det väl kom på plats har det varit förhållandevis tyst i frågan. Fokus har i stället legat på att göra verkstad av bestämmelserna. Gott så.

Nu har fyra år gått och det är hög tid att ta nästa steg och införa regler om arbetsrättsliga villkor även vid upphandlingar under tröskelvärdet.

Det kan ske med utgångspunkt från förslagen i en departementspromemoria som presenterades i slutet av oktober. Den heter En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling och omfattar flera samhällsintressen, där arbetsrättsliga villkor är ett av dem. En viss skärpning av befintliga regler kan skönjas i förslagen, men TCO menar att skrivningarna gällande arbetsrättsliga villkor behöver förstärkas. Då skulle promemorian kunna tjäna som utgångspunkt för att införa sådana krav även på upphandlingar under tröskelvärdet.

En sådan lagändring skulle vara ett steg på vägen mot rättvisa upphandlingar som inte missgynnar företag med kollektivavtal och deras anställda. Skötsamma leverantörer ska inte riskera att utsättas för illojal konkurrens av företag som vinner ekonomiska fördelar genom att konkurrera med sämre anställningsvillkor. Att ställa arbetsrättsliga villkor bidrar därmed till en sund konkurrens.

Det är också ett bra tillfälle att införa ytterligare ett obligatoriskt arbetsrättsligt villkor – avsättning till tjänstepension.

Tjänstepensionen är en viktig löneförmån. För många arbetsgivare i tjänstesektorn är utgifter för personalens tjänstepension den näst största utgiften efter lönerna. Detta gör att det finns ett incitament för anbudsgivare i en upphandling att försöka skära i dessa kostnader och avstå från att teckna tjänstepension för sina anställda.

Tjänstepension är för de flesta arbetstagare en avgörande förutsättning för ett tryggare ekonomiskt liv som pensionär. Det finns alltså ett mycket starkt samhällsintresse av att så många arbetstagare som möjligt omfattas av tjänstepension, samtidigt som det finns ett mycket starkt incitament för mindre seriösa arbetsgivare att avstå från att teckna tjänstepension för sina medlemmar.

Statliga myndigheter bör inte få upphandla tjänster från aktörer som ger sina anställda dåliga anställningsvillkor. Därför är det dags att införa regler om arbetsrättsliga hänsyn även vid inköp under tröskelvärdet och att införa krav även på tjänstepension.

Sofia Råsmar
Jurist på TCO

Läs debattartikeln på Publikt.se