Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd

Arbetsrätt

Remissvar

2022-08-25

För TCO är skyddet för arbetssökandens och arbetstagares personliga integritet av avsevärd vikt och det är därför angeläget att det snarast lagstiftas om ett allmänt förbud för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att arbetssökanden och arbetstagare ska visa utdrag ur belastningsregistret, detta i enlighet med lagförslaget i betänkandet Registerutdrag i arbetslivet, SOU 2014:48.

TCO utgår från att de nu aktuella förslagen endast är aktuella att genomföra under förutsättning att en generell lag om ett allmänt förbud införs. TCO kan inte se något bärande skäl för att i annat fall göra det.

TCO konstaterar att det även finns andra register än belastningsregistret som kan vara relevanta i detta sammanhang och där regeringen bör överväga åtgärder, till exempel SwedSecs register inom finanssektorn.

TCO vill dessutom uppmana regeringen att påbörja berednings- och lagstiftningsprocessen när det gäller de övriga frågorna om personlig integritet i arbetslivet, bland annat de som utretts i betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet, SOU 2009:44.

Läs hela remissvaret igen.

Bild på Lise Donovan

Jurist (tjänstledig)

Lise Donovan