TCO:s remissvar på betänkandet ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Arbetsmiljö, Internationellt

Remissvar

2022-06-30

TCO har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över betänkandet SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet, och inkommer härmed med följande yttrande.

Sammanfattning av TCO:s inställning till förslagen:

  • TCO delar utredningens bedömning att svensk rätt är förenlig med ILO:s konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. TCO menar att strikt tolkat krävs det inga lagändringar eller andra åtgärder för att Sverige ska kunna ratificera ILO-konvention 190.
  • TCO anser därför att Sverige snarast ska ratificera ILO-konvention 190.
  • TCO instämmer i behovet av att införa ett förtydligande i arbetsmiljölagen om att arbetsmiljön ska vara fri från våld och trakasserier men föreslår en delvis annorlunda formulering än utredningen, detta för att ytterligare förstärka innebörden av bestämmelsen.
  • TCO tillstyrker att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram information som förklarar arbetsgivarens ansvar i arbetet mot våld och trakasserier från tredje part, arbetsgivarens ansvar när våld och trakasserier som är arbetsrelaterat sker utanför arbetet samt hur arbetsgivare kan arbeta med dessa frågor och frågor om våld och trakasserier i allmänhet.
  • Det bör därutöver ingå i uppdraget till Arbetsmiljöverket att åtgärda eventuella brister och luckor som upptäcks i myndighetens föreskrifter och att uppmärksamma regeringen på eventuella sådana brister eller luckor i lagstiftningen som i övrigt upptäcks.
  • TCO konstaterar att Jämställdhetsmyndigheten den 3 mars 2022 fick i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser för att höja kunskapen om våld i nära relationer och tydliggöra vilka regelverk som aktualiseras och vilka skyldigheter det innebär inom ramen för arbetslivet, samt samla och sprida kunskap om våld i nära relationer i form av ett praktiskt inriktat metodstöd till arbetsgivare. TCO instämmer i regeringens bedömning att Jämställdhetsmyndigheten är den myndighet som är bäst lämpad att genomföra detta och vill göra följande tillägg: Skulle brister eller luckor i lagstiftningen upptäckas i det arbetet bör det ingå i uppdraget att uppmärksamma regeringen på dessa. Det bör vidare ingå i uppdraget att vid behov samla in ytterligare kunskap om våld i nära relationer och särskilt om dess konsekvenser för arbetslivet.
  • Därutöver anser TCO att ytterligare lagstiftningsåtgärder bör vidtas för att Sverige bättre ska uppfylla konventionens syfte. Det gäller bland annat att införa en arbetsrättslig lag mot mobbning i arbetslivet, göra diskrimineringslagens tredje kapitel semidispositivt och att komplettera den straffrättsliga lagstiftningen bland annat genom att en ny punkt tillförs 29 kap. 2 § brottsbalken som innebär att det vid bedömningen av ett brotts straffvärde anses som en försvårande omständighet att den tilltalade har utsatt målsäganden för brott i eller med anledning av dennes yrkesutövning. 

Läs remissvaret

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan