LO, TCO, Saco: Så uppnår vi nollvisionen för arbetsmiljörelaterade dödsfall

Arbetsmiljö

Debattartikel

2023-04-28

I en rapport från Arbetsmiljöverket visas att cirka 3 000 personer varje år dör i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer. I dag, den 28 april på världsarbetsmiljödagen, presenterar LO, TCO och Saco fem åtgärder för att uppnå nollvisionen och uppmärksamma ILO:s två kärnkonventioner om arbetsmiljö, skriver företrädare för de tre centralorganisationerna i Dagens Arena.

Cyrene Martinsson Waern, LO, Karin Fristedt, Saco (foto Knut Capra) och Martine Syrjänen Stålberg, TCO (foto Eva Edsjö)

Utöver de 49 tragiska dödsolyckorna som skedde 2022 på svenska arbetsplatser visar en rapport från Arbetsmiljöverket att de arbetsmiljörelaterade dödsfallen är avsevärt fler. Exempelvis dör årligen drygt 700 personer av arbetsrelaterad stress och det förekommer självmordsfall som grundar sig på kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Sjukvården är ett aktuellt exempel med många riskfaktorer på åtskilliga arbetsplatser. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare jobbar under massiv arbetsbelastning, i högt tempo, med sjuka människor och i perioder under stark psykisk press. Allt från butiksanställda till ambulanspersonal och lärare drabbas även i allt större utsträckning av hot och våld, vilket aldrig kan accepteras. Vi befarar att i framtiden riskerar ännu fler att dö av stress och av kränkningar i arbetslivet. Så ska det inte behöva vara!

I dag, den 28 april, är det världsarbetsmiljödagen. En dag som FN-organet för arbetslivsfrågor, ILO, inrättade för 20 år sedan för att uppmärksamma och understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete. En god arbetsmiljö är en central facklig fråga och uppmärksammas alltmer som betydelsefull även i den allmänna debatten. Förra året blev ”en säker och hälsosam arbetsmiljö” en grundläggande princip och rättighet inom ILO, och ILO-konventionerna 155 (arbetsgivarens arbetsmiljöansvar) och 187 (att främja god arbetsmiljö) blev så kallade kärnkonventioner. Det betyder att alla medlemsstater, även om de inte har ratificerat konventionerna i fråga, är skyldiga att respektera, främja och förverkliga principerna i dessa konventioner.

För att uppfylla de nollvisioner som både Sverige och EU har antagit behöver det förebyggande arbetsmiljöarbetet förstärkas avsevärt. Med en god samverkan på arbetsplatserna mellan arbetsgivare och arbetstagare och ett gemensamt, aktivt arbetsmiljöarbete, kan vi nå långt i att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och dödsfall. Därför är det viktigt att ge goda förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.

Om vi ska lyckas minska antalet arbetsrelaterade dödsfall, uppnå vår nollvision och på ett bättre sätt leva upp till ILO:s kärnkonventioner på arbetsmiljöns område, behöver:

  1. Arbetsgivare i ökad grad satsa på gemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Då kan kunskapen kring organisatorisk och social arbetsmiljö och dess konsekvenser öka.
  2. Arbetsgivare främja partsgemensam upphandling av förebyggande företagshälsovård.
  3. Regeringen satsa mer på arbetsmiljöforskning.
  4. Regeringen initiera att Sverige ratificerar ILO-konvention 190 om att avskaffa våld och trakasserier i arbetslivet.
  5. EU införa ändamålsenliga och gemensamma minimiregler inom arbetsmiljöområdet, exempelvis inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

Cyrene Martinsson Waern, ombudsman/International Secretary, LO

Martine Syrjänen Stålberg, utredare arbetsmiljö, TCO

Karin Fristedt, utredare arbetsmiljö, Saco

Läs artikeln i Dagens Arena.

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour