Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Arbetsmiljö, Valet 2022

Debattartikel

2022-06-30

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström på Altinget.

I titeln på TCO:s nya arbetsmiljörapport ställer vi frågan ”Hur mår vi på jobbet?”. Svaret är kort och gott: inte bra nog! Hela 29 procent av Sveriges över fem miljoner sysselsatta uppger att de har besvär som orsakas av deras jobb. Omräknat till människor av kött och blod har 1,6 miljoner arbetstagare symtom som trötthet, fysisk smärta eller värk, sömnstörningar, oro och ångest.

Kvinnor drabbas hårdast

Kvinnor med högre utbildning drabbas hårdast av arbetsorsakade besvär. Men problemen finns bland kvinnor och män på hela arbetsmarknaden. Det är ett alarmerande samhällsproblem.

Kvinnor utsätts oftare för psykiskt påfrestande omständigheter som beror på organisatoriska och sociala förhållanden i arbetet. Exempel på sådana är arbetsbelastning, förläggning av arbetstid och kränkande särbehandling. Den vanligaste orsaken till besvär är inom samtliga grupper för hög arbetsbelastning utan tillräcklig återhämtning. Andra vanliga orsaker är otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren samt krävande kunder, patienter, anhöriga, elever eller motsvarande.

Påverkar privatlivet

Problem på jobbet påverkar även privatlivet. Bland kvinnor med eftergymnasial utbildning uppger 26 procent att besvären lett till begränsningar även i livet utanför arbetet. 14 procent av män med samma utbildningsnivå upplever att de är begränsade på sin lediga tid. Så här kan vi inte ha det! Ingen ska tvingas välja bort familjen, vännerna eller andra delar av livet på grund av sitt arbete.

En åtgärd för att klara av situationen som är vanligare att kvinnor tar till är att gå ner i arbetstid. Cirka 80 000 kvinnor med arbetsorsakade besvär har gjort det. Många av dem finns i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, i bristyrken där arbetsgivare skriker efter personal. Det är beklämmande. Alla som vill ska kunna jobba heltid med hälsan i behåll.

Mer än hälften vill byta jobb

Många väljer också att byta jobb och till och med yrke på grund av brister i arbetsmiljön. En ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO visar att mer än hälften av tjänstemännen som önskar byta jobb eller yrke vill göra det på grund av arbetsmiljön.

Nästan fyra av tio svarar att de redan har slutat på en arbetsplats på grund av missnöje med arbetsmiljön. Detta sker samtidigt som arbetsgivare i alla sektorer har svårt att rekrytera kvalificerad personal i många av de yrkesgrupper där TCO-förbundens medlemmar arbetar.

En varningsklocka

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. En god kompetensförsörjning både till den privata sektorn och till välfärden är viktig för ekonomin och samhällsutvecklingen i stort.

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Helt centralt för att lyckas är samverkan och dialog mellan arbetsgivaren och medarbetarna och de fackliga representanterna på arbetsplatsen. Vi vet att där samverkan funkar som bäst är också arbetsmiljön bättre och hälsan godare.

TCO:s förslag för en bättre arbetsmiljö

  • Inför hälsobokslut som ett krav i större verksamheter. Arbetsmiljöfrågor måste behandlas på ledningsnivå tillsammans med frågor om verksamhetens uppdrag och budget.
  • Säkerställ effektiva sanktioner för brott mot reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan leda till ohälsa eller olyckor bör behandlas lika seriöst som fysiska risker i arbetsmiljön.
  • Värna skyddsombudens ställning. Arbetsmiljöarbetet är ett kvalitetsarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är skydds- och arbetsmiljöombuden oerhört viktiga.

Läs artikeln på Altinget. 

Hur mår vi på jobbet? 

Rapporten visar bland annat hur arbetsorsakade besvär skiljer sig åt mellan sektorer och vilka besvär som är vanligast beroende på kön och utbildningsnivå. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström